کتاب امروز: «انقلاب در نقطه صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی»

 

کتاب «انقلاب در نقطه‌ی صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه فمینیستی» مجموعه مقاله‌های «سیلویا فدریچی» در تحلیل، تفسیر و پرابلمتیک کردن کار خانگی‌ست که تا همین امروز در هزاره‌ی سوم، میلیون‌‎ها زن در سراسر جهان با آن درگیرند.

«انقلاب در نقطه صفر» داستان زندگی روزمره هزاران زنی را روایت می‌کند که فکرشان درگیر نقاشی، موسیقی و یا کتابی است که هرگز قرار نیست آن را به پایان برسانند و یا اصلاً شروعش کنند، چراکه نه وقتش را دارند، نه پولش را و البته نشان می‌دهد که چطور همین زنان در سراسر جهان توانسته‌اند خود را سازماندهی و متشکل کنند تا مناسبات حاکم بر زیست روزمره‌شان را تغییر دهند و آغازگر انقلابی در نقطه صفر باشند.

سیلویا معتقد است که «مسیر تولید سرمایه‌داری و کارخانه‌ی اجتماعی‌ای که از آن تولید شده، در وهله‌‎ی اول و مهم‌تر از همه از آشپزخانه، اتاق خواب و خانه، یعنی مراکز تولید نیروی کار آغاز می‌شود و سپس به کارخانه‌ها، مدارس، دفاتر و آزمایشگاه‌ها می‌رسد.» اهمیت کتاب انقلاب در نقطه‌ی صفر، از همین رویکرد مترقی نشأت گرفته و تک‌تک مقاله‌های آن، قدم به قدم با در نظر گرفتن همه‌ی نظرگاه‌های متناظر و وضعیت‌های تاریخی و سیاسی دهه‌های اخیر، در اوج رادیکالیسم الزامی فمینیسم مارکسیست، پشتوانه‌ی نظری شگرف برای مبارزات زنان و جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان است.

سروناز احمدی، مددکار اجتماعی، فعال حقوق کودک و مترجم است که ترجمه‌ی کتاب «انقلاب در نقطه صفر» و کتاب‌های همچون آن، حاصل دغدغه‌مندی او نسبت به وضعیت زنان و اهمیت انعکاس مقاومت‌ها و مبارزاتشان است.