سیاست

درگیری‌ها و بحران‌های خاورمیانه، خطری برای جهان

شرایط موجود در خاورمیانه نیازمند مداخله گسترده بین‌المللی است. جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه تجارت جهانی را مختل می‌کنند. از این رو، باید به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر روی آورد.