سیاست

«این رژیم انتخاب ما نیست وحق انتخاب حکومتی سکولار و دمکراتیک داریم»

در پی افزایش اجرای حکم اعدام و تشدید سرکوب‌ها در ایران، پروین آزاد فعال حقوق کودکان می‌گوید: قدرت‌گیری حکومت بر این سیاست‌ها استوار است، بدون اعدام، شکنجه، زندان و اعتراف اجباری جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد.

کارواقتصاد

زن نجاری که کلیشه‌های اجتماعی را می‌شکند

بسیاری از جوامع، زنان را در سنت‌های کلیشەای و زن ستیز قرار می‌دهند، اما زنان در صحنه با اراده‌ی خود این کلیشە‌ها را شکستە و در بسیاری از حرفه‌ها پیشرفت کردە و موفق به تسلط بر آن‌ها شده‌اند.

فرهنگ و هنر

«کشورهای اشغالگر ما را از طریق فرهنگ و هنر اشغال کرده‌اند»

هنرمند نماد هر ملتی هستند، اما در باشور کوردستان به هنرمندان حقوقی داده نمی‌شود و در مقابل به هنرمندان کشورهای اشغالگر احترام می‌گذارند. یک هنرمند درباره‌ی این مسئله می‌گوید: کشورهای اشغالگر هنر ما را نیز اشغال کرده‌اند.