موفقیت زنان در رقابت‌‌های دوومیدانی اروپا

فمکە بول سومین مدال طلا و کیلی هاجکینسون نیز اولین مدال طلا را در روز ششم رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی اروپا کسب کردند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز شنبە ٢٠ اوت ٢٠٢٢، فمکە بول ورزشکار هلندی توانست در روز ششم رقابت‌‌های دوومیدانی قهرمانی اروپا سومین مدال طلا را کسب کند.

فمکە بول ٢٢ سالە پس از آنکە اولین زن در یک رقابت بزرگ دوگانە ۴٠٠ متر شد، ۴٠٠ متر با مانع و کوارتت امدادی زنان هلند را بە عنوان قهرمانی ۴٠٠*۴ متر بە پایان رساند و سومین طلای خود را در مسابقات قهرمانی بە دست آورد.

فمکە بول در ٣ دقیقە و ٢٠ ثانیە و ٨٧ صدم ثانیە بالاتر از لهستان و گراند بریتانیایی قرار گرفت، وی در روز چهارشنبە با دو ۴٠٠ متر و در زمان ۴٩ ثانیە پیروز شد در روز جمعە با دو ۴٠٠ متر با مانع بە میدان رفت.

وی دارندەی مدال برنز المپیک ٢٠٢١ و نایب قهرمان اخیر جهان در رشتەی دوومیدانی است کە در زمان ۵٢ ثانیە و ۶٧ صدم ثانیە بر حریفان خود پیروز شد.

فمکە بول علاوە بر مدال برنز المپیک ٢٠٢١، دو مدال نقرەی جهانی در ماە گذشتە در یوجین آمریکا را  نیز کارنامەی ورزشی خود دارد.

همچنین کیلی هاجکینسون پس از کسب سە نقرەی قهرمانی در ١٢ ماە گذشتە، توانست در دو ٨٠٠ متر مدال طلا را بە دست آورد.