کسب مدال برنز توسط پوپک بسامی وزنەبردار ایرانی

پوپک بسامی وزنەبردار ایرانی در بازی‌‌های کشورهای اسلامی مدال برنز را بە دست آورد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز جمعە ٢١ مرداد ١۴٠١، پوپ بسامی  نمایندەی دستەی ۵۵ کیلوگرم وزن‌برداری ایران در ردەی سوم قرار گرفت و مدال برنز را کسب کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، این وزنەبردار ایرانی با رکورد ٧١ ضرب، ٩۴ دو ضرب و مجموع ١۶۵ کیلوگرم در رقابت‌های کشورهای اسلامی، سە مدال برنز را بە دست آوردە است.

در گروە آ دستەی ۵۵ کیلوگرم زنان، چهار وزنەبردار از ایران ، بنگلادش، اندونزی و ترکمنستان حضور داشتند.