خداحافظی پریسا جهانفکریان از ایران

در پی تقاضای پناهندگی یکتا جمالی از آلمان، پریسا جهانفکریان وزنەبردار زن ایرانی نیز از ایران خداحافظی کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، جمعە ٢٣ اردیبهشت ١۴٠١، پریسا جهانفکریان زن وزنه‌بردار ایرانی که در دستەی فوق سنگین، سهمیهی حضور در المپیک توکیو را کسب کرده و به دلیل مصدومیت در المپیک شرکت نکرده بود با انتشار پستی در اینستاگرام خود، از ایران خداحافظی کرد.

شایان ذکر است خداحافظی پریسا جهانفکریان از ایران در حالی منتشر شدە است کە چند ساعت قبل یکتا جمالی نخستین زن مدال‌آور وزنەبرداری ایران، از آلمان تقاضای پناهندگی کردە بود.

پریسا جهانفکریان در گزارشی بی‌کفایتی فدراسیون و عدم توجە بە تمرینات، نبود تجهیزات لازم برای تمرین و عدم دعوت بە اردو در یکسال گذشتە را دلیل مهاجرت خود ذکر کردە است و گفتە است: بە دنبال پناهدگی نیستم، قصد دارم وزنەبرداری را در آلمان ادامە دهم. 

پریسا جهانفکریان متولد ١٣٧۴ وزنەبردا زن ایرانی، در مسابقات قهرمانی آسیا رتبەی نهم در گروە A وزن ٨٧ کیلوگرم را کسب کرد، وی عضو تیم ملی وزنەبرداری زنان ایران اعزامی بە مسابقات قهرمانی وزنەبرداری جهان ٢٠١٩ بود.