درخشس تکواندوکاران کورد در سطح ایران

تکوندوکاران سنە(سنندج)، کرماشان(کرمانشاە)، سقز، بانە و ایلام در روژهلات (شرق)کوردستان موفق بە کسب چندین مدال رنگی شدند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، تکواندوکاران سنە، کرماشان، ایلام، سقز و بانە در رقابت‌های تکواندوی بخش هانمادانگ قهرمانی زنان ایران موفق بە کسب چندین مدال شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، این رقابت‌‌ها در روزهای ٢٢ و ٢٣ مرداد ماە سال جاری در سالن فدراسیون تکواندو برگزار شدە بود.

در ردەی سنی ١٨ تا ٣٠ سال، مبینا امین قادری از سنە، مدال طلای مادەی یوب چاگی سرعتی را کسب کرد. در ردەی سنی ١٣ تا ١۵ سال، اسرا محمدپور از بانە، مدال طلا در مادەی تیو یوب چاگی را بە دست آورد.

در ردەی سنی بالای ١٩ سال، شیما داودی و کیمیا هنرجو از کرماشان مدال طلا و برنز را کسب کردند. همچنین مریم قادری نیز در ردەی سنی ١۶ تا ١٨ سال بە مقام سوم رسید و مدال برنز را بە دست آورد.

در ردەی سنی بالای ١٩ سال زهرا کرمی از ایلام در ردەی دوم ایستاد و بە مدال نقرە دست یافت. در ردەی سنی ١٨ سال بە بالا، اوین فرامرزی و نیان شاە‌محمدی از سقز بە ترتیب ١ و ٢ مدال برنز در مادەی مومدولیو چاگی را بە دست آوردند، در ردەی سنی ١٢ تا ١۴ سال، الینا محمدی از سقز مدال نقرەی در مادەی دولگە چاگی را کسب کرد.

شایان ذکر است، نفرات اول این رقابت‌‌ها برای شرکت در مسابقات جهانی بە کشور کرەی جنوبی سفر خواهند کرد.