بازگشت موفقیت‌آمیز نائومی اوساکا و انس جابر و صعود بە دور دوم

مسابقات سینسیناتی مسترز آمریکا شاهد رقابت شدید زنان برای راە یافتن بە رکینگ جهانی است.

مرکز خبر- تنیسور تونسی انس جابر، دارای رتبە‌ی ٢٢، توانست جایگاە جهانی خود را در دور دوم مسابقات سینسیناتی آمریکا حفظ کند.

انس جابر، روز چهارشنبە ١٨ آگوست با شکست آنت کونتاویت استونیایی کە دارای رتبە‌ی ٢٩ جهانی است توانست بە دور دوم مسابقات صعود کند.

در دور بعدی انس جابر با ایگا شفی لهستانی کە یکی از ١٠ بازیکن برتر جهان است رقابت خواهد کرد.

مسابقات سینسیناتی در آغاز شاهد بازگشت موفقیت‌آمیز تنیسور ژاپنی، نائومی اوساکا بود اما وی روز چهارشنبە با بازیکن آمریکایی کوکوگاف بە رقابت پرداخت و در دور سوم این مسابقات شکست خورد.

نائومی اوساکا کە چهار دورە‌ی قهرمان گرند اسلام بودە است گفت: "مدت طولانی است کە در حضور جمع بازی نکردەام، سال گذشتە با چالش روبرو شدم و طرز فکرم را تغییر دادم، با وجود باخت اما احساس بازندگی نمی‌کنم چرا کە درس‌های بسیاری در این مسابقات آموختم."

 مسابقات تنیس آزاد سینیسناتی هفتمین دورە از مسابقات مسترز در حومە‌ی سینیسیناتی ایالات متحدە است، این مسابقات تاریخ دیرینەای دارد و نخستین مسابقات آن بر روی زمین خاک رس انجام می‌شد، اما از سال ١٩٧٩ این مسابقات بر روی زمین سخت برگزار می‌شود.