اعتصاب کارگران همزمان با اعتراضات و اعتصابات مردم

کارگران و کارکنان برخی شرکت‌ها به اعتصابات سراسری پیوستند.

مرکز خبر- امروز شنبه ١ آذر ماه، همزمان با اعتراضات مردمی در سراسر ایران و اعتصابات در شهرهای روژهلات کوردستان، کارگران و کارکنان برخی شرکت‌ها با اعتصاب و تجمع به اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم پیوستند.

کارگران کارخانه‌ی بهمن موتور با تجمع در محیط کاریشان اعتصاب کرده و با سردادن شعار با اعتراضات مردمی همراهی کردند.

کارکنان و راننده‌ها در ترمینال باربری اکبرآباد نیز با تجمع و سردادن شعارهای آزادی‌خواهانه به اعتصابات پیوستند.

در نسیم‌شهر نیز رانندگان و متصدی‌ها در ترمینال حمل و نقل اعتصاب کرده و با سردادن شعار اعتراض خود به وضعیت موجود را علنی ساختند.

همچنین شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان دراعتراض به عدم رسیدگی و مشکلات معیشتیشان، اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برپا کردند.