افتخارآفرینی یکتا جمالی وزنەبردار ایرانی

یکتا جمالی، وزنەبردار ایرانی، در مسابقات وزنەبرداری جوانان جهان مدال نقرە را بە دست آورد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، دوشنبە ١٩ اردیبهشت ١۴٠١،  یکتا جمالی وزنەبردار ایرانی در دستەی ٨٧ کیلوگرم، در مسابقات وزنەبرداری جونان جهان در یونان توانست مدال نقرە را بە دست آورد.

چهل و هفتمین دورەی رقابت‌های وزنەبرداری قهرمانی جوانان جهان از دوشنبەی گذشتە، ١٢ اردیبهشت در شهر هراکلیون یونان آغاز شدە است و یکتا جمالی نمایندەی ایران با حضور در این مسابقات موفق شد در حرکات یک ضرب این دستە، وزنەهای ٩۴، ٩٨ و ١٠٠ را با موفقیت بالا برد و مدال نقرە را از آن خود کند. همچنین در بخش حرکات دو ضربە و در حرکت اول و دوم با مهار وزنەی ١١۵ و ١٢١ کیلوگرم، کار خود را بە اتمام رساند.

یکتا جمالی ١٧ سالە از شهر سدەی لنجان می‌باشد، وی در سال ٢٠٢١ نیز در حرکت ضرب جوانان جهان در دستەی ٩٢ کیلوگرم مدال برنز را کسب کردە بود.