صدور حکم حبس برای حسنا وطن‌پور

شعبەی سوم دادگاە انقلاب ایلام حکم حسنا وطن‌پور مشاور حقوقی و فعال حقوق زنان را صادر کرد.

مرکز خبر- حسنا (کژال) وطن‌پور مشاور حقوقی و فعال حقوق زنان در شعبه سوم دادگاه انقلاب ایلام به یک سال حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی، ابطال گذرنامه و ۱۱۰۰ ساعت مشاوره حقوقی رایگان محکوم شد.

طبق خبرهای منتشر شدە کژال وطن‌پور که در حوزه زنان آسیب‌پذیر و مشاوره رایگان فعالیت می‌کند، به «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «اخلال در نظم عمومی» متهم شد.

گفتە شدە است حسنا وطن‌پور از اتهام «عضویت در یکی از احزاب کوردی، لیدر اعتراضات و توهین به رهبر حکومت ایران» تبرئه شدە است همچنین حکم اولیه این فعال زنان در دادگاه تجدیدنظر تایید و طی مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل تعیین شده محروم شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است حسنا وطن‌پور در  در جریان خیزش انقلابی اخیر در شهریورماە توسط نیروهای سپاە بازداشت و وسایل شخصی وی از قبیل موبایل ، شناسنامە و شمارە حساب ضبط و بە بازداشتگاە این سازمان منتقل شد.

گفتنی‌ست وی پس از اتمام بازجویی و شکنجه های شدید برای اعتراف اجباری به بند زنان زندان مرکزی ایلام منتقل و مهرماه با قرار وثیقه آزاد شد.