پلمب کافه ونگوگ مشهد بە بهانە پوشش آزاد

در ادامە فشار بر مخالفان پوشش اجباری و تداوم پلمب اماکن مختلف در ایران، کافە ونگوگ در مشهد پلمب شد.

 

مرکز خبر- در ادامەی اجرای طرح عفاف و حجاب و تداوم فشار بر مخالفان پوشش اجباری و تشدید پلمب امکان و واحدهای صنفی در این وضعیت ناهنجار اقتصادی، امروز دوشنبە ٣ مهرماە، اداره نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی اعلام کرد کە کافه ونگوگ در این شهر را به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی مشتریان پلمب کردە است.

شایان ذکر است این کافه بنابر آنچه ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی عنوان شده در خیابان جانباز مشهد پلمب شده است.

علیرغم ادعای دولت کنونی مبنی بر حمایت از اشتغال‌زایی، زدودن بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی اما همچنان شهروندان با قوانین اجباری، بازداشت، تهدید و پلمب محل کسب‌وکار مواجە بودە و این اقدامات نظام حاکم بیش از پیش جامعە را بە سوی فقر شدید و  نابودی سوق می‌دهد.