سنە؛ حضور گستردەی مردم بر مزار جانباختگان راە آزادی در آخرین پنجشنبە سال ١۴٠١