آمار قتل زنان در افغانستان، ماه جدی ۱۴۰۱

قتل زنان در افغانستان بە بهانەهای مختلف توسط مردان جامعە و طالبان انجام می‌شود.

بهاران لهیب

کابل- قتل و خودکشی زنان در افغانستان همچنان ادامە دارد و طالبان بە هر بهانەای زنان را بە قتل می‌رسانند.

بار دیگر «خبرگزاری زن» آمار قتل زنان در افغانستان را جمع آوری نموده به نشر می‌رساند. زنان باز مجبور به خودکشی و یا توسط طالبان به قتل رسیده‌اند.

 

لسیت زنان بە قتل رسیدە در ماە جدی بە شرح زیر می‌باشد:

به تاریخ ۲ جدی ۱۴۰۱، دختر ۱۷ ساله جسدش در ولسوالی میوند قندهار به دست آمده است.

به تاریخ ۴ جدی ۱۴۰۱ در ماین جاسازی شده در ولسوالی موسی قلعه هلمند یک کودک دختر و پسر کشته و یک زن زخمی برداشته است.

به تاریخ ۲۰ جدی ۱۴۰۱، زنی در ولسوالی رخه پنجشیر توسط همسرش به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲۲ جدی ۱۴۰۱، طالبان یک زن را به بهانەی رابطه داشتن با مردی، در ولسوالی بهارک بدخشان به گلوله بستند.

به تاریخ ۲۶ جدی ۱۴۰۱، مردی در شهر کابل دو زن و دو مرد را با شلیک گلوله به قتل رساند است که یکی از زنان همسرش می‌باشد.

به تاریخ ۲۹ جدی ۱۴۰۱، فرشته ۱۶ ساله به خاطر ازدواج اجباری در شهر زرنج، مرکز نیمروز دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان داده است.