کشف آثار یک ساختمان ۵۶٠٠ سالە در رباط کریم

بقایای یک ساختمان اداری بزرگ با قدمت ۵۶٠٠ سال در اطراف محلەی پرندک رباط کریم کشف شدە است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز جمعە ٢١ مرداد ١۴٠١، حمید کریمی رئیس ادارەی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رباط کریم از کشف یک ساختمان اداری کە ۵۶٠٠ سال قدمت دارد، خبر داد.

بر اساس گفتەهای رئیس ادارەی میراث فرهنگی، در نخستین مرحلەی کاوش باستان‌شناسی در محوطەی باستانی پرندک چند نقش اقتصادی و ظروف شکستە پرداخت جیرە بە کارگران یافت شدە است.

وی بە کف‌سازی چند لایە خاک و قلوەسنگ بەهمراە آثار رنگ‌آمیزی دیوارها با رنگ‌‌های مختلف اشارە کردە و گفتە است «شباهت زیادی بە ساختمان اداری دارد و برای اطمینان بیشتر باید منتظر پایان فاز اول کاوش در این تپە شد.»

گفتنی‌ست بررسی‌ها و مطالعات نشان دادە است رباط کریم حدود ٧هزار سال قدمت دارد.