شرکت لوگو، دو سال آیندە اسباب بازی ساختە شدە از مواد بازیافتی عرضە خواهد کرد

شرکت لوگو اعلام کرد قصد دارد دو سال آیندە از بطری‌های بازیافتی در ساخت اسباب‌بازی‌هایش استفادە کند وآجرهای تولید شدە از این مواد را بە بازار عرضە کند.

 

مرکز خبر- مواد پلاستیکی یکی از اساسی‌ترین مشکلات کرەی زمین در آیندە خواهند بود چرا کە این مواد بە زبالەهایی تبدیل خواهند شد کە طی هزاران سال باقی می‌مانند و خطر جدی برای محیط زیست و آلودگی آن محسوب می‌شوند.

این مواد در ساخت انواع لوازم خانگی، ساختمان سازی و صنایع مختلف از جملە اسباب بازی کودکان استفادە می‌شوند.

شرکت لوگو کە بە عنوان غول اسباب بازی‌ها شناختە شدە است، حدود ٣٥٠٠ نوع قطعە مختلف آجر در اشکال مختلف می‌سازد، این شرکت اسباب بازی کە مواد آن سال‌ها در طبیعت خواهند ماند با چالش بزرگی برای حفاظت از محیط زیست روبرو است.

اکنون این شرکت اعلام کردە است کە قصد دارند دو سال آیندە از بطری‌‌های بازیافتی در ساخت اسباب بازی‌های خود استفادە کند، اما هنوز اعلام نکردەاند چە مقدار از محصولاتشان را از مواد بازیافتی تولید خواهند کرد.

تیم بروکس مدیر عامل این شرکت گفتە است: آنها می‌خواهند موادی را جایگزین کنند کە از نظر پایداری با مواد کنونی تفاوت نداشتە باشد، چرا کە کودکان و خانوادەها هنگام خرید اسباب بازی‌ها از پایداری مواد می‌پرسند.

تیم بروکس اعلام کردە است بە زودی استفادە از مواد جایگزین را آغاز خواهند کرد و بە عنوان گام اول استفادە از بطری‌های مشروبات الکلی را در برنامە کار خود قرار می‌دهند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولید اسباب بازی استفادە از مواد بازیافتی را آغاز کردەاند، انتظار می‌رود  با چنین اقداماتی آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مواد پلاستیکی کاهش یابد.