مکان دفن زبالەی سراوان مانند یک بمب ساعتی است/ یکی از معترضین بە زندان محکوم شد!

در حالی کە کارشناسان مکان دفن زبالەی سراوان را یک بمب ساعتی توصیف می‌کنند معترضین بە آن مورد محاکمە قرار گرفتە و زندانی می‌شوند!

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، یکشنبە ١٨ اردیبهشت ١۴٠١، جلسەی بازپرسی ١۵ نفر از معترضان دفن زبالە در سراوان رشت در دادسرای این شهر برگزار شد.

براساس گزارش‌های منتشر شدە، ١۴ نفر از این معترضین با تودیع قرار وثیقە و کفالت آزاد و نفر دیگر بە زندان محکوم و برای سپری‌کردن دوران محکومیت راهی زندان شد.

در هفتەهای اخیر، تعدادی از ساکنین روستای سراوان بە دفن غیر بهداشتی زبالە و انباشت چندین سالەی پسماند در مناطق جنگلی این روستا تجمعات اعتراضی برگزار کردند اما با دخالت نیروی انتظامی این اعتراضات بە خشونت کشیدە شد. طبق گفتەهای ساکنین سراوان، نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراضات از گاز اشک‌آور استفادە کردە بودند، همچنین ٢٧ نفر از معترضین بازداشت شدە بودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان، معترضین بازداشت شدە را افراد سودجو نامبردە و گفتە بود: این افراد بە دنبال ناامنی و سوءاستفادە از مطالبە بە حق مردم سراوان بودند.

 این در حالی‌ست کە نزدیک بە چهار دهە است زبالەهای شهر رشت و ٧ شهر استان گیلان بە روستای سراوان منتقل می‌شود تا جایی کە ارتفاع زبالە بە ١٠٠ متر می‌رسد، انباشت زبالەها در این مناطق باعث آلودگی محیط زیست سراوان، هجوم حشرات ناقل بیماری و افزایش بیمار‌ی می‌شود.

نسیم طواف‌زادە کارشناس محیط زیست درهمین رابطە گفتە است: انباشت حجم بالای گاز متان در مکان دفن زبالەی سراوان مانند یک بمب ساعتی است، بە دلیل ازدیاد پشە و مگس، مکان‌های انباشت زبالە با شن و ماسە پوشاندە و باعث تجمع گاز متان شدە است.

همچنین شیرابەی زبالەهای این دفن‌گاە زبالە وارد رودخانە می‌شود، در جریان این رودخانە نزدیک بە ١۵٠ حلقە چاە و رودخانەی زرجوب و پیر بازار و تالاب انزلی نیز آلودە شدە است.