خشکسالی و تنش آبی در شهرهای ایران

طبق گفتەهای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ۲۷ شهر این استان بە دلیل پدیدەی خشکسالی در وضعیت قرمز و زرد قرار گرفتەاند. در حال حاضر خراسان رضوی با ۱۴۶۰ لیتر بر ثانیه کسری منابع آب مواجه است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در گزارشی گفتە است بە علت پدیده‌ی خشکسالی ۲۷ شهر این استان در وضعیت قرمز و زرد قرار گرفتە  و ۹۰۰ روستا دچار تنش آبی شدە است که از این تعداد ۲۵۰ روستا دائم و ۶۵۰ روستا به صورت فصلی با تانکر آب‌رسانی می‌شوند.

او با توجە بە وضعیت نامناسب بارندگی سال جاری گفتە است هرچند شرکت آبفا وظیفه تأمین آب استخر، باغ ویلاها، دام، باغات و مزارع را ندارد، اما در حال حاضر نیمی از ۱۴ میلیون رأس دام موجود در این استان در واحدهای مسکونی روستایی نگه‌داری می‌شود که باعث کمبود آب در بعضی مناطق شده است. شرکت آبفا برابر قانون باید برای هر فرد ۱۲۰ لیتر آب در شبانه‌روز تأمین کند ولی این رقم در حال حاضر ۱۷۲ لیتر است که این افزایش ۵۲ لیتر در شبانه‌روز ناشی از مصرف آب برای دام و آبیاری باغات زعفران و درختان در روستاها است.

این تنش آبی تنها محدود بە استان خراسان رضوی نیست بلکە در شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان نیز با این چالش روبرو شدە است. براساس گزارش‌های منتشر شدە، نمایندە‌ی مجلس استان زنجان، در جلسەی مشترک مدیران صنایح آب و برق این استان گفتە است ۵٠ روستا از توابع ماە‌نشان با تنش جدی آب روبرو هستند.

وی بااشارە بە نمونەهای بارز بی‌عدالتی در این زمینە گفتە است اطلاع‌رسانی چاەهای کم‌عمق مسدود شدە بە وزارت نیرو است، در حالی کە صاحبان چاەهای عمیق، غیرقانونی با رانت و ارتباطات سیاسی مصون می‌مانند.

کاهش مداوم ذخایر آبی ایران، کم توجهی و عدم مدیریت در بهرەبرداری از سفرەهای آب زیرزمینی وعدم فرهنگ استفادەی صحیح از آب، تأثیرات برگشت‌ناپذیری بر امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعە خواهد گذاشت کە با توجە بە تمامی این چالش‌‌ها، دولت ایران هم هیچ اقدامی برای حل این بحران نمی‌کند.