برنامە محیط زیست سازمان ملل خواستار حفاظت از دریاها است

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تاکید کرد: آلودگی دریا هنوز یک موضوع نگران کننده است و خواستار اقدامات هدفمند برای مبارزه با آلودگی دریایی شد.

مرکز خبر- کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: مبارزه با آلودگی دریا مسئلەای جهانی است و برای کاهش آن به یک رویکرد جهانی نیاز است. همچنین برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تاکید کرد: آلودگی دریایی هنوز یک موضوع نگران کننده است و خواستار اقدامات هدفمند برای مبارزه با آلودگی دریایی شد.

بە گفتەی برنامه محیط زیست سازمان ملل، میزان زبالەهای یافت شده در دریاها به سرعت در حال افزایش است و اگر اقدامات هدفمند انجام نشود، پیش بینی می‌شود که زبالەهای پلاستیکی در دریاها تا سال ٢٠۴٠ سه برابر شود.

جانیس سیرلز، مدیر حفاظت از دریای پورتلند، در سخنانی گفت: حیات زیر آب برای حیات روی آب مهم است. همچنین سازمان آموزش، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد (یونسکو)، مایا گابیرا موج سوار برزیلی را به عنوان یکی از قهرمانان سازمان‌های جوانان برای حفاظت از دریاها انتخاب کرد.

بر اساس آخرین آمار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، با وجود ابتکارات و تلاش‌ها، میزان فعلی پلاستیک در دریا بین ٧۵ تا ١٩٩ میلیون تن برآورد شده است.