یکتا جمالی، تاریخ‌سازی کە ماندن را بە برگشتن ترجیح داد

رسانەهای ایران از عدم بازگشت یکتا جمالی بە ایران خبر دادند. گفته می‌شود علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در یونان مانده و پیگیر ماجرا است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، یکتا جمالی وزنەبردار ایرانی کە در دستەی ٨٧ کیلوگرم، در مسابقات وزنەبرداری جوانان جهان در یونان موفق بە کسب مدال نقرە شدە بود، همراە با کاروان اعزامی بە ایران برنگشتە است.

امروز چهارشنبە ٢١ اردیبهشت، کاروان اعزامی وزنەبرداری، از یونان بە ایران برگشتند اما یکتا جمالی بدون اطلاع، اردوی تیم را ترک و در بازگشت به ایران سایر نفرات اعزامی را همراهی نکرد.

چهل و هفتمین دورەی رقابت‌های وزنەبرداری قهرمانی جوانان جهان از دوشنبەی گذشتە، ١٢ اردیبهشت در شهر هراکلیون یونان آغاز شد و یکتا جمالی نمایندەی ایران در حرکات یک ضرب این دستە، وزنەهای ٩۴، ٩٨ و ١٠٠ را با موفقیت بالا برد و مدال نقرە را از آن خود کرد.

یکتا جمالی ١٧ سالە از شهر سدەی لنجان می‌باشد، وی در سال ٢٠٢١ نیز در حرکت ضرب جوانان جهان در دستەی ٩٢ کیلوگرم مدال برنز را کسب کردە بود. وی همچنین نخستین زن ایرانی است کە مدال نقرەی وزنەبرداری رقابت‌های وزنەبرداری قهرمانی جوانان جهان را از آن خود کردە است.

زنان ورزشکار ایران از تبعیض سیستماتیک، عدم اختصاص بودجە و حتی عدم پوشش خبری مسابقاتشان رنج می‌برند و بە همین دلیل هرازگاهی شاهد مهاجرت زنان ورزشکار بە خارج از کشور می‌باشیم. گمانەزنی‌ها بر این است کە یکتا جمالی نیز بە همین دلیل در یونان ماندە باشد.

فدراسیون وزنه‌برداری  تاکنون واکنشی بە این خبر نشان ندادە است اما گفتە می‌شود علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در یونان مانده و پیگیر ماجرا است.