تنها ٢٠٪ تماشاگران فوتبال ایران و عراق زن خواهند بود

در نشست هماهنگی دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقرر شد ٢ هزار بلیت از ١٠ هزار بلیتی کە فروختە خواهد شد، برای زنان باشد.

 

مرکز خبر- بازی‌‌های مقدماتی جام جهانی ٢٠٢٠ در آستانەی برگزاری است و فیفا برای این مسابقات ایران را ناچار بە ورود زنان بە ورزشگاە کردە است.

در همین راستا دیروز چهارشنبە، ٢٩ دی ماە، نشست هماهنگی دیدار تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد. در این جلسه ظرفیت ورزشگاه و شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی بررسی شد.

بنابر تصمیمی کە در نشست گرفتە شد در مرحلەی مقدماتی جام جهانی قطر برابر عراق و امارات، برای هر مسابقە ١٠ هزار بلیت فروختە شود.

با وجود فشارهای فیفا بر ایران و ناچار ساختن این کشور بە ورود زنان بە استادیوم، اما همچنان سایەی تبعیض بر آن دیدە می‌شود و از ١٠ هزار بلیتی کە فروختە می‌شود تنها ٢ هزار برای زنان است و ٨ هزار بلیت دیگر برای مردان در نظر گرفتە شدە است.