سارە محمدی از محرومیت تا پیروزی

سارە محمدی ورزشکار ایرانی و عضو تیم ملی قزاقستان موفق بە کسب مدال طلا شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سارە محمدی ورزشکار ایرانی کە در رشتەی ژیمناستیک فعالیت داشت بە دلیل داشتن حجاب از شرکت در رقابت‌های جهانی منع می‌شد، این ممانعت باعث شد وی مهاجرت را انتخاب کردە و بە قزاقستان برود و با عضویت در تیم ملی قزاقستان توانست بدون موانع در مسابقات جهانی شرکت کردە و مدال طلا را بە دست آورد.

ورزشکاران، نابغەها و متخصصان از جملە استعدادهای درخشانی هستند کە در سایەی حکومت ایران و قوانین مردسالاری، زن‌ستیزی، تبعیض دستمزد و نبود مطالبات برابر مهاجرت را بر ماندن ترجیح دادە و استعدادهای خود را در کشورهای دیگر رونق می‌دهند.

ممنوعیت برخی از رشتەهای ورزشی برای زنان و حجاب اجباری در مسابقات، کمبود امکانات ورزشی، عدم برنامە‌ریزی و مدیریت سالم، جو امنیتی و محددودیت‌های بی‌شمار آنان را ناگزیر بە ترک ایران می‌كند.