قهرمانی مشکات الزهرا صفی در تور جهانی تنیس زیر ١٨ سال

مشکات الزهرا صفی در دو بخش انفرادی و دو نفرە‌ی قهرمانی تور جهانی تنیس زیر ١٨ سال را از آن خود کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، مشکات الزهرا صفی با کسب دو قهرمانی در بخش انفرادی و دو نفرە، توانست قهرمانی تور جهانی تنیس زیر ١٨ سال را از آن خود کند.

فینال هفتەی دوم تور جهانی تنیس زیر ١٨ سال در زمین‌های تنیس مجموعە‌ی ورزشی استقلال تهران برگزار شد. در این مسابقات مشکات الزهرا مابل رقیب خود دور سوی از ترکیە قرار گرفت و با انصراف دور سوی جایگاە نخست مسابقات بە مشکات الزهرا تعلق گرفت و دور سوی در جایگاە دوم قرار گرفت.

فاطمە سادات زنجانی و وزرزشکاری از بلژیک نیز عنوان مشترک سوم این مسابقات را از آن خود کردند. مشکات الزهرا صفی در بخش دو نفرەی مسابقات نیز قهرمان شدە بود.