پیشرفت ورزش زنان در شرایط آوارگی

بسیاری از زنان جوان پس از انقلاب روژآوا فعالیت در عرصەی ورزش را آغاز کردند.

روبارین بکر

شهبا- بسیاری از جوانان روژآوا پس از انقلاب توانستند بە تیم‌های ورزشی بپیوندند و علیرغم شرایط و زندگی در آوارگی کە مردم مهاجر عفرین در شهبا تجربە می‌کنند اما پیشرفت چشمگیری در ورزش ایجاد شدە است.

زنان جوان کانتون شهبا بە بازی در تیم‌های ورزشی فوتبال، دو، بسکتبال و سایر ورزش‌ها روی آوردەاند کە بیشتر آنها جزو آوارگان عفرینی هستند کە در این کانتون ساکن شدەاند. بە گفتەی دنیا بکر ٢٨ سالە، ریاست مشترک فدراسیون ورزش و بازیکن تیم فوتبال،  آوارگی نتوانستە است مانعی برای ادامەی فعالیت‌های ورزشی بازیکنان آنان ایجاد کند.

وی با اشارە بە فعالیت و جایی گرفتن زنان در عرصەی ورزشی بە ویژە پس از آوارگی یادآور شد «زنان عفرین قبل از اشغالگری زندگی خود و استعدادهایشان را سازمان بخشیدند و این از ١٠سال قبل آغاز شدە بود.» وی همچنین تایید کرد «اشغال عفرین فعالیت‌های ورزشی را متوقف کرد اما پس از اسکان در کانتون شهبا شهروندان عفرینی بار دیگر خود را سازماندهی و فعالیت خود را در رشتەهای مختلف ورزشی آغاز کردند.»

دنیا بکر با اشارە بە مشکلات آنان از جملە کمبود امکانات ورزشی در کانتون شهبا سطح بازیکنان را خوب ارزیابی کرد و آنان را مورد تمجید قرار داد، «در شرایط تحریمی کە بر منطقە تحمیل می‌شود، پرداختن بە فعالیت‌های ورزشی از جملە موارد مهمی است کە می‌توان بە ترکیە و مزدورانش اثبات کرد کە زندگی ما متوقف نخواهد شد.»

وی با تاکید بر اینکە زنان در ورزش‌‌های گروهی و انفرادی جایی می‌گیرند گفت: «بازیکنان تایید می‌کنند کە قدرت و ارادەی لازم برای توسعەی مهارت‌های ورزشیشان را دارند و داشتن ارادە، آنها را قادر بە دستیابی بە اهدافشان می‌سازد.»

دنیا بکر خود از سال ٢٠١٣ پا بە عرصەی ورزش گذاشتە است و فعالیت خود را در نخستین تیم فوتبال زنان کە در سطح روژآوا تشکیل شد آغاز کرد. وی در این زمینه می‌گوید: «در بسیاری از فعالیت‌های ورزشی در سطح روژآوا فعالیت داشتەایم و بە عنوان بازیکنان منتخب راهی شهر آمد در باکور کوردستان شدیم و  در جشنوارەی ورزشی مزوپوتامیا مشارکت یافتیم.»

وی تاکید کرد: «تیم زنان در رشتەهای مختلف افزایش یافتە است و در اینجا بیش از ۵ تیم زنان در رشتەهای مختلف ورزشی وجود دارد، ١۵زن جوان در هر یک از تیم‌ها عضویت دارند و ۴ تیم دیگر برای هندبال و رشتەهای ورزشی دیگر وجود دارد.»

فکرت حجو ٢٢ سالە بازیکن تیم فوتبال از آغاز فعالیت‌های ورزشی خود با بازی در تیم فوتبال مدرسە سخن گفت؛ وی از سال ٢٠١۵ بە صورت رسمی بە تیم فوتبال پیوستە و در آغاز فعالیت‌های ورزشی‌اش از سوی خانوادە مورد تشویق قرار گرفتە است.

وی افزود: «من استعداد ورزشی خود را تقویت کردم و قبل از آغاز اشغالگری ترکیە و آوارگی اجباری در لیگ مدارس کانتون عفرین مشارکت یافتم، اکنون تیم‌های ورزشی بسیاری در رشتەی فوتبال در شهبا وجود دارند کە از جملەی آنها می‌توان بە تیم بابنس، تل قراح، احداث و تل رفعت اشارە کرد.»

وی با تاکید بر سخنان دنیا بکر کە معتقد بود آوارگی روحیەی آنها در فعالیت‌های ورزشی را تضعیف نکردە است، افزود: «در پاسخ بە حملات ترکیە همانند چهار سال پیش بە زندگی خود ادامە می‌دهیم، ترکیە خواهان نابودی ما و محو هویت خلق عفرین است، پس ما زنان و همەی عفرینی‌ها این وظیفە را بر عهدە داریم ورزش خود را تقویت بخشیم و استعدادهایمان را شکوفا سازیم و هرگز تسلیم نشویم.»

فکرت حجو در پایان سخنان خود از همەی جوانانی کە دارای استعداد ورزشی، فرهنگی و هنری هستند خواست بدون توجە بە شرایط موجود در جهت شکوفایی استعدادهایشان تلاش کنند.