موفقیت زنان کوردستانی در لیگ دستە‌ی یک بسکتبال زنان ایران

تیم بسکتبال زنان کوردستان توانست با کسب مقام دوم جواز حضور در سوپرلیگ را بە دست آورد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، تیم بسکتبال زنان کوردستان در مسابقات لیگ دستە یک بسکتبال زنان ایران حضور یافتە بود، توانست با برتری بر تیم مولتی کافە مشهد در سالن آزادی سنە(سنندج) بە فینال صعود کردە و جواز حضور در سوپر لیگ بسکتبال زنان را نیز دریافت کرد.

در روزهای ١٣ و ١۵ اردیبهشت شاگردان سروە ضرغامیان در دو دیدار فینال کە در اصفهان برگزار شد، با ذوب آهن رقابت کردند. پس از شکست در هر دو بازی با نتایج ۴١-٧۶ و ۴١-۶١ بر سکوی دوم این رقابت‌ها نشستند.

موفقیت بزرگ زنان ورزشکار کوردستانی در کمال بی‌توجهی مسئولان و نمایندگان بر کسی پوشیدە نیست. این در حالی‌ست کە تیم بسکتبال زنان کوردستان برای حضور در سوپرلیگ بسکتبال زنان ایران بە حمایت و پشتیبانی نیاز دارد و باید برای موفقیت آنان هزینە کرد.