مسابقات «امام رضا» در حالی ثبت جهانی شد کە زنان حق حضور در آن را ندارند!

سایت فدراسیون جهانی مسابقات دوومیدانی «امام رضا» را در تقویم خود ثبت کرد. این مسابقات تنها در بخش مردان برگزاری می‌شود.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سایت رسمی فدراسیون جهانی دوومیدانی اعلام کرد دومین دورەی رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی «امام رضا» را در تقویم خود بە ثبت رساندە است. اعطای گواهینامەی درجە‌ی D و ۴٠ امتیازی بودن این مسابقات در سطح جهانی در حالی است کە تنها در بخش مردان برگزار می‌شود و زنان حق حضور در آن را ندارند.

تبعیض جنسیتی در تمام عرصەها از جملە عرصەی ورزش بر زنان تحمیل می‌شود. طی سال‌های اخیر همزمان با اعتراضات زنان ایران، فدراسیون‌های جهانی از طریق مختلف تلاش کردەاند ایران را برای حذف تبعیض‌های جنسیتی تحت فشار قرار دهند، اما این عملکرد فدراسیون جهانی دوومیدانی و ثبت چنین مسابقاتی کە وجود زنان ورزشکار را انکار می‌کند نگرانی‌هایی بابت یک بام و دو هوا بودن عملکرد فدراسیون‌های جهانی ایجاد می‌کند.