ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی برای زنان ایران/ این بار رشتەی بدنسازی

فعالیت زنان ایران در رشتەهای بدنسازی ممنوع شد، براساس گزارشات منتشر شدە طی نامەای بە ادارات کل استان‌ها فعالیت‌های بدنسازی زنان ممنوع شد.

 

مرکز خبر- بە گزارش فعالین رسانەای حوزەی ورزش، طی نامەای از سوی وزارت ورزش بە ادارات کل استان‌ها، هرگونە فعالیت زنان در رشتەهای زیر نظر فدراسیون بدنسازی، تا اطلاع ثانوی غیر قانونی است.

براساس این نامە برگزاری دورە مربیگری و داوری، اردو تدارکاتی و مسابقات در رشتەهای زیرمجموعەی این فدراسیون ممنوع است و دلیل آن نیز نداشتن مجوز کتبی اعلام شدە است.

ممنوعیت فعالیت زنان در رشتەهای بدنسازی در حالی است کە پیشتر نیز بخشی از رشتەهای ورزشی از جملە فعالیت‌های زیر مجموعەی فدراسیون بوکس در برخی از استان‌ها از جملە خوزستان برای زنان ممنوع شدە بود. زنان از رفتن بە زور خانە نیز منع می‌شوند و پس از رفتن چند زن بە زورخانەای در تهران، مسئولین زورخانە جریمە شدند و طی نامەای رسمی ورود زنان بە زورخانەها نیز ممنوع شد.

مسئولین ورزشی و علمای دینی ایران، بدن زنان را بهانەای برای ممنوعیت ورزش زنان قرار دادەاند تا بدین‌گونە از فعالیت زنان در رشتەهای ورزشی جلوگیری نمایند.