دعوت نشدن مهسا کمالی بە اردوی تیم ملی بە بهانەی «جوانگرایی»

"جوانگرایی" بهانەی کادر فنی تیم فوتسال زنان ایران برای دعوت نکردن مهسا کمالی کە با شعار «جنگ را متوقف کنید» نسبت بە تهاجم روسیە بە اوکراین اعتراض کردە بود.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، مهسا کمالی عضو تیم ملی فوتسال زنان که چندی پیش بر روی پیراهنش در یکی از بازی‌های لیگ فوتسال زنان «شعار جنگ را متوقف کنید» نوشتە بود، اکنون از سوی کادر فنی فوتسال زنان بە بهانەی «جوانگرایی» بە اردوهای تیم ملی دعوت نشدە است.

مهسا کمالی هنگام نشان دادن این شعار بر روی پیراهنش از سوی باشگاه مس رفسنجان توبیخ شد، اکنون نیز  کادر فنی از دعوت او بە اردوهای تیم ملی خودداری کردە است.

مهسا در مورد عدم حضورش در اردوهای تیم ملی فوتسال گفتە است: وقتی کادر فنی مرا به تیم ملی دعوت نکرد از لحاظ روحی بهم ریختم، انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد و این موضوع روی من تاثیر بدی گذاشت.

مهسا کمالی اما از سابقەی خوبی در فوتسال برخوردار است و ابراز امیدواری کردە است کادر فنی از تصمیم خود منصرف شوند و از وی برای حضور در اردوهای آیندەی تیم ملی دعوت کنند.