دوچرخەسواری آلت تناسلی زنان را تحریک می‌کند یا نگاە آخوندها بە مسائل سکسیسم است؟

حوزەی علمیەی قم کە با ذهنیت مردان دائم‌التحریک ادارە می‌شود این بار بە بهانەی تحریک آلت تناسلی زنان دوچرخەسواری را مخالف شرع می‌داند!

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، محدودسازی زنان از سوی حوزەی علمیەی قم بە بهانەهای واهی ادامە دارد و این حوزە این بار با استدلال بە اینکە «زین دوچرخه کوچک‌تر و باریک‌تر و میزان تحریک کنندگی در آن برای زنان بیشتر است» دوچرخەسواری زنان را مخالف شرع دانست.

این حوزە کە با ذهنیت مردان دائم‌التحریک بە مسائل می‌نگرد همەی جنبەهای زندگی را بە بهانەهای واهی برای زنان تنگ کردە است؛ گویی کە بە جز مسائل جنسی و سکسیسم مسئلەی دیگری برای پرداختن بە آن وجود ندارد.

در یادداشتی کە از سوی سایت معاونت حوزەی علمیەی قم با عنوان «دوچرخەسواری زنان آری یا نە؟» منتشر شدە است، زین دوچرخە را عامل تحریک آلت تناسلی زنان دانستە و تاکید کردە است ممکن است «زنان  از این کار لذت ببرند و بر این لذت عادت کنند و به مرور زمان ممکن است به سمت خودارضایی کشیده شوند.»

این در حالی است کە دوچرخەسواری خود ورزشی لذت‌بخش برای زنان و مردان تلقی می‌شود و همەی افرادی کە بە این ورزش می‌پردازند از آن لذت می‌برند و این پرسش ایجاد می‌شود آیا مردان نیز بە دلیل ارضای جنسی از دوچرخەسواری لذت می‌برند یا این آخوندها دائم‌التحریک هستند کە بە بهانەهای واهی در حال محدودسازی زنان در همەی عرصەها هستند؟

در این یادداشت نویسندە بە روایات شیعە استناد کردە است کە در این روایات اسب‌سواری زنان بە دلیل «کشیدە شدن آنان بە فساد و گناە نهی شدە است»، در حالی کە بر اساس خود روایات شیعی بسیاری از دختران امامان شیعە و همسران پیامبر جزو اسب‌سواران نمونە بودە و حتی در جنگ‌ها نیز مشارکت یافتەاند.

حال اینکە در بسیاری از فیلم‌های ساختە شدە در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کە بە زندگی امامان پرداختە شدە، زنان جزو سوارکاران و جنگجویان بودەاند کە می‌توان بە فیلم امام رضا و فیلم‌هایی از دوران امویان اشارە کرد.