برگزاری تمرین‌های اسکی در افغانستان بدون حضور زنان اسکی‌باز

برای نخستین بار پس از قدرت گرفتن طالبان، تمرینات اسکی از سوی فدراسیون ملی اسکی در افغانستان برگزار شد. زنان در این تمرینات حضور نداشتند و طالبان ادعا کردە شرایط حضور زنان مطابق شریعت اسلامی را فراهم خواهد کرد!

 

مرکز خبر- دیروز جمعە ٨ بهمن ماە، برای نخستین بار پس از قدرت گرفتن طالبان، تمرینات سە روزەی اسکی در ولایت بامیان افغانستان برگزار شد.

این تمرینات با مشارکت بیش از۵۰ اسکی‌باز از ولایت‌های بامیان، غزنی و کابل به منظور شناسایی اسکی‌بازان برتر از سوی فدراسیون ملی اسکی افغانستان سازماندهی شد، اما زنان اسکی‌باز از حضور در این تمرینات محروم شدند.

رئیس فدراسیون ملی اسکی بە خبرنگاران گفتە است این تمرینات با هدف شناسایی اسکی‌بازان برتر و معرفی آنها بە بازی‌های المپیک ٢٠٢٢ چین و سیهمین دورەی رقابت‌های آسیایی اسکی در کشور لبنان، برگزار می‌شود.

وی همچنین در مورد عدم حضور زنان در این تمرینات، طالبان را مانع حضور زنان دانست و گفت طالبان بە فدراسیون گفتە است "در آیندە مطابق شریعت اسلام زمینەی حضور زنان را در بخش‌های ورزشی از جملە بازی‌های اسکی را فراهم خواهند کرد."

‏مسئولین فدراسیون اسکی از حضور چهار اسکی‌باز افغانستان در المپیک ٢٠٢٢ چین خبر دادەاند، اما اشارە نکردەاند آیا زنان نیز در میان آنها خواهند بود یا نە؟

حال باید منتظر عکس‌العمل جامعەی جهانی بە عدم حضور زنان ورزشکار افغانستان در المپیک بود، آیا جامعەی جهانی در قبال عدم حضور زنان نیز با طالبان مماشات خواهد داشت یا نە؟