عاطفە احمدی بە خط پایان المپیک نرسید

عاطفە احمدی تنها زن اسکی‌باز ایران در المپیک و پرچمدار کاروان ایران، از دور رقابت‌های المپیک پکن کنار رفت.

 

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، عاطفە احمدی تنها زن اسکی‌باز ایرانی در المپیک ٢٠٢٢ پکن، در مانش دوم رقابت‌های اسکی بە خط پایان نرسید.

عاطفە احمدی تنها زن اسکی‌باز و پرچمدار کاروان ایران در المپیک ٢٠٢٢ پکن، در مانش نخست با قرار گرفتن در جایگاە پنجاە و هفتم بە دور دوم مسابقات اسکی آلپاین در مارپیچ کوچک زنان صعود کرد.

امتیاز جهانی عاطفە احمدی باعث شد در مارش دوم تنها در مارپیچ کوچک بە رقات بپردازد و  در این مانش نیز بە دلیل نرسیدن بە خط پایان از دور رقابت‌ها کنار رفت.