عراق، بین شکست سیاسی و درگیری قبیلەای قرار دارد

تنش در عراق در حال افزایش است، از قدرت احزاب سیاسی خارج شدە و بە جنگ قبیلەای تبدیل شدە، حکومتی کە بیش از ٢٠ سال است در عراق تشکیل شدە، شکست خورده و پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

مرکز خبر - روز جمعە در ادامەی فعالیت و اعتراضات دەها هزار نفر از حامیان مقتدی صدر، کە رهبری اعتراضات عراق را برعهدە دارد و بیشترین رای را در انتخابات از آن خود کرد، نماز جمعه را در میدان نصور در منطقه‌ی سبز در مرکز بغداد اقامه کرد. پایتخت، شاهد تظاهراتی بود کە با تاکید بر مطالبات مردمی آغاز شدە است.   

تنش بین احزاب مختلف سیاسی، مذهبی و قبیلەای در عراق قابل مشاهدە است، در گذشته مذاکرات بین احزاب سیاسی براساس اتحاد ملی برگزار می‌شد و هماهنگی‌هایی وجود داشت اما اکنون جهت مذاکرات تغییر کردە و اتحاد ملی مورد توجە قرار نمی‌گیرد.

حکومتی که بیش از ۲۰ سال است در عراق تشکیل شده، شکست خورده است و دموکراسی موجود در عراق قادر بە ایجاد دولتی کە پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، نیست. نرخ فقر در عراق نگران کننده و دائما در حال افزایش است.

 

اوضاع سیاسی در عراق فلج شده است

از آنجایی کە پس از گذشت بیش از ١٠ ماە از  برگزاری انتخابات و عدم موفقیت احزاب سیاسی در ایجاد دولت و انتصاب رئیس‌جمهور  و نخست وزیر، صحنەی سیاسی عراق فلج شدە، از آنجایی که نیروهای سیاسی بیش از ۱۰ ماه پس از انتخابات نتوانستند نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری را برای دستیابی به صلح و امنیت برای مردم عراق انتخاب کنند. فعالان سیاسی و مدنی در اظهارنظرهای مداوم بر این باورند که اختلافات کنونی بین چارچوب هماهنگی و جنبش صدر منعکس‌کننده‌ی خواست‌های واقعی شهروندان نیست، زیرا احزاب سیاسی متخاصم منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

طبقه‌ی سیاسی که پس از تغییرات سال ۲۰۰۳ وظایف اجرایی و سیاسی را برعهده گرفتند، علیرغم ناکامی‌های مکرر خود در قدرت ماندەاند، کە این امر مانع هر گونه پیشرفت در روند سیاسی عراق بوده و از عوامل اصلی بی‌ثباتی در این کشور تلقی می‌شود.

کشمکش بین دو جناح شیعه ادامە دارد و هیچ یک از جنبش صدر و چارچوب هماهنگی پروژەی ملی واحدی برای عراق ندارند، اعتماد بین جامعەی مدنی و جنبش صدر نیز کاهش یافتە و با بحران روبرو شدەاند.

چارچوب هماهنگی شامل دولت قانون بە ریاست نوری المالکی نخست وزیر سابق و همچنین جناح فتح وابستە بە ایران است.

در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، کە صدها نفر کشتە و مجروح شدند معترضین خواستار خروج چهرەهای سیاسی کنونی از میدان سیاست عراق، مبارزە با فساد و مبارزە با گسترش نفوذ ایران در عراق شدند. جنبش صدر سوار بر موج مطالبات مردمی و دشمنی با ایران است، اما همزمان دستاوردهای سیاسی خود را تقویت و موقعیت سیاسی خود را حفظ کردە است.

احزاب سیاسی خواهان کاهش اعتراضات هستند و  برخی از تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند تظاهرات روز جمعه در میدان نصور کە صدها نفر در آن مشارکت یافتند براساس حمایت از مطالبات مردمی شکل گرفتە است. در حالی که برخی دیگر معتقدند این اعتراضات تحت تأثیر احزاب سیاسی و جهت منافع آنها بە ویژە منافع و مطالبات جنبش صدر شکل گرفتە است. صدر جهت تقویت قدرت خود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد و راە‌اندازی تظاهرات و اعتصابات خیابانی از جملە گزینەهای موثر برای انحلال پارلمان است کە هم اکنون یکی از اهداف صدر است.

 

جنبش صدر بر معرفی نامزد نخست‌وزیری اصرار دارد

بیش از ٩ ماه از برگزاری انتخابات در عراق می‌گذرد نە تنها چشم‌اندازی برای تشکیل دولت وجود ندارد، بلکە روز به روز تنش‌ها در حال افزایش است. اختلاف نظرهای عمیقی بین هر یک از جبهەهای مختلف از جملە چارچوب هماهنگی و جنبش صدر برای برگزاری مجدد انتخابات وجود دارد. جنبش صدر خواهان برگزاری مجدد انتخابات و انحلال پارلمان هستند کە بە نظر آنها راهی است برای برون رفت از بحران سیاسی فعلی اما برخی از رهبران چارچوب هماهنگی از جمله نوری المالکی رهبر دولت قانون و قیس الخزعلی رهبر عصایب اهل الحق مخالف درخواست صدر هستند.

صدر پس از وادار کردن نمایندگان خود بە استعفا از پارلمان، بە اعتراضات خیابانی متوسل شد چرا کە این جنبش از جملە مهم‌ترین جنبش‌هایی است کە توانایی رهبری اعتراضات مردمی را دارد. پر شدن جای خالی نمایندگان وابستە بە صدر توسط چارچوب هماهنگی و نامزدی محمد شیاع سودانی برای پست نخست وزیری بدون هماهنگی قبلی با صدر از جملە عواملی هستند کە منجر بە عصبانیت صدر شدەاند، در حالی کە جعفر صدر کاندید جنبش صدر بود و قبلا نیز گفت‌وگوهایی در این مورد انجام شدە بود.