زنان افغانستان در واکنش بە کشتار در مرکز آموزشی کاج تجمع اعتراضی کردند

شماری از دانش‌آموزان کە از حملەی انتحاری روز جمعە نجات یافتند همراە با تعدادی از زنان بە کشتە و زخمی شدن بیش از ۶٠ دانش‌آموز اعتراض کردە و خواستار امنیت در مراکز آموزشی شدند.

مرکز خبر- امروز شنبە ٩ مهر ١۴٠١، دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج و شماری از زنان افغانستان علیە حملەی انتحاری روز گذشتە در مرکز آموزشی کاج و کشتە و زخمی‌شدن بیش از ۶٠ نفر در این مرکز، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش رخشانە معترضین در مقابل بیمارستان محمدعلی جناح در غرب کابل تجمع کردە و خواستار ایجاد امنیت در مراکز آموزشی شدند. طبق این گزارش نیروهای طالبان مانع پیوستن افراد دیگر بە جمع معترضین شدە و با ضرب و شتم تلاش کردند معترضین را متفرق نمایند. همچنین افراد طالبان با بدرفتاری و خشونت مانع دیدار خانودەها با قربانیان شدە و با افرادی کە حاضر بە اهدای خون بە زخمی‌‌ها بودە با خشونت رفتار کردند.

همچنین گزارش‌‌ها حاکی از آن است دانش‌آموزان دختر دانشگاە تعلیم و تربیت «شهید ربانی» با شعار «امنیت و آموزش» در واکنش بە حملەی روز گذشتە در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل اعتراض کردە و هدف خود از اعتراض را پایان دادن بە نسل‌کشی ذکر کردند.

این در حالی است کە شماری از زنان نیز با در دست داشتن پلاکارهایی مبنی بر پایان دان نسل‌کشی  در دیگر نقاط کابل راهپیمایی اعتراضی برگزار کردە و با شعار « نسل‌کشی جنایت است خاموشی خیانت است، عدالت عدالت خستەایم از جهالت، نسل‌کشی هزارە را متوقف کنید، نە بە استبداد، پیش بە سوی آبادی» انفجار در مرکز آموزشی کاج را محکوم کردند.

گفتنی‌ست حملەی انتحاری روز گذشتە در مرکز آموزشی کاج در محلەی هزارەنشین غرب کابل بیش از  ٢٠ کشتە و ۴٠ زخمی  کە اکثریت آنان زنان جوان می‌باشند بر جای گذاشت کە طبق گفتەهای شهروندان آمار تلفات بیش از ارقام رسمی منتشر شدە در رسانەهای است.