وزارت کشورمسمومیت‌های دانش‌آموزان را بە مخالفان نظام نسبت داد

در پی مسمومیت‌های سریالی و عمدی دانش‌آموزان، وزارت کشور بیانیەای را منتشر کردە و این اتفاقات را بە افرادی با انگیزەهای معاندانە برای ایجاد بدبینی نسبت بە نظام نسبت داد.

مرکز خبر- در ادامەی حملات بیولوژیکی بە مدارس و مسمومیت شمار زیادی از دانش‌آموزان در شهرهای مختلف و مرگ چهار دانش‌آموز، وزارت کشور ایران بیانیەی چهارم خود را صادر کردە و برای انحراف افکار عمومی و لاپوشانی جنایت‌های مستمر حکومت آن را بە افرادی مخالف حکومت نسبت داد.

در این بیانیە آمدە است: در استان‌های اورمیە، تبریز، سنە، خراسان رضوی بیش از ١٠٠ نفر از کسانی کە در حوادث اخیر مدارس دست داشتەاند شناسایی، بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفتە کە در بین آنها افراد مرتبط با گروەهای مخالف حکومت و با انگیزەهای معاندانە و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مدارس و ایجاد بدبینی نسبت  بە نظام نیز یافت می‌شوند.

 همچنین در بیانیەی این وزارت آمدە است کە طبق بررسی‌های انجام شدە، افرادی از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف تعطیلی کلاس درس و تحت تأثیر فضای روانی ایجاد شدە دست بە اقداماتی نظیر استفادە از مواد بدبو و بی‌خطر زدەاند.

اما برخلاف بیانیەی این وزارت کە حملات شیمیایی را مادی بی خطر بیان می‌کند تاکنون بر اثر مسمومیت ناشی از مادەی شیمیایی ناشناختە چهار دانش‌آموز جان خود را از دست دادە و شمار زیادی با وضعیت وخیم بە بیمارستان‌ها منتقل شدند.

گفتنی‌ست فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و مدنی بر این باورند این مسمومیت‌ها کە بیش از سە ماە است ادامە دارد انتقام جمهوری اسلامی از انقلاب ژینا و دانش‌آموزان است.