تهدید نازیله حلیمه حسن و خانوادەاش در سردشت

نازیله حلیمه حسن فعال زنان ساکن سوییس و خانوادەی وی توسط برادران فاطمە محمد پناهی، دختری کە شب گذشتە بە قتل رسید مورد تهدید و فحاشی قرار گرفت.

سردشت- نازیلە حلیمە حسن فعال زنان ساکن سوییس،  که در حوزه زنان فعال است در مورد پروندەهای تجاوز  در سردشت کار می‌کند توسط برادران فاطمە محمد پناهی تهدید شدە است.

کیس‌‌های تجاوز سردشت یک موضوع مهم بود که هیچ کسی در مورد آن گزارش نداده بود، در حالیکە قربانیان تجاوز از دست ترومای آن نجات پیدا نکردند، عاملین با تلاش‌های نازیلا بازداشت شدند،  بعد از آن  با نارنجک به خانه نازیله حمله کردند.

 دیشب فاطمه محمد پناهی در سردشت بە قتل رسید و نازیله حلیمه حسن هم در یک پست در مورد فاطمە کشتن او را محکوم کرد. صبح زود چند مرد به خانه مادریش می‌روند و او و برادرش را تهدید به تجاوز و کشتن می کنند، برادران فاطمه بودند.

در این رابطە  نازیلە حلیمه حسن بە خبرگزاری نوژنها می‌گوید: «تا در خارج از کشور فعالیتی می‌کنم برای تهدید پیش مادرم می‌روند واو را تهدید می کنند مادرم مسن است و تحمل این همه رنج را ندارد و یک هفته پیش هم پدرم فوت کرده است و در شرایط نامساعدی است.»

گفتنی‌ست یکی از این مردان با هویت بهزاد محمد پناهی کە در شبکەهای اجتماعی نام وی بهزاد مارغان می‌باشد با فحاشی فعالان زنان از جملە نازیلە حلیمە حسن  را تهدید کردە  و در ویس‌‌هایی کە از وی بە دست خبرگزاری نوژنها رسیدە، می‌گوید: این آزادی نیست که شما از آن دفاع می‌کنید.