تا اواسط سال ٢٠٢٢، ۵٠ مورد تخلف علیە روزنامەنگاران زن فلسطینی صورت گرفتە است

وزارت اطلاعات فلسطین اعلام کرد از ابتدای سال ٢٠٢٢ تاکنون ۵٠ مورد تخلف علیە روزنامەنگاران زن را رصد کردە است.

مرکز خبر- وزارت اطلاعات فلسطین در بیانیەای اعلام کرد از ابتدای سال ٢٠٢٢ تاکنون ۵٠ مورد تخلف اسرائیلی‌ها علیە خبرنگاران زن را پیگیری کردە است.

همچنین این وزارت در بیانیەی خود اعلام کرد «اشغالگران بە دنبال نگهبانان حقیقت هستند. تا اواسط سال ٢٠٢٢، ۵٠ مورد تخلف علیە روزنامەنگاران زن فلسطینی صورت گرفتە است، حملات اسرائیل بر ٣٣ خبرنگار زن تأثیر گذاشت، از سال ٢٠١۶ تا اواسط سال ٢٠٢٢، ٢٨١ حملەی اسرائیل بە خبرنگاران زن ثبت شدە است.»