رخشان بنی اعتماد: هنرمند، مزدور و رعیت اربابان پادگانی نیست!

رخشان بنی اعتماد کارگردان شناختە شدەی ایران ضمن اعتراض بە ممنوع‌الکار کردن هنرمندان، آن را گروگانگیری حق مسلم کار و بیان خواندە کە از سوی دولت انجام می‌شود.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، رخشان بنی اعتماد کارگردان شناختە شدەی ایران، در واکنش بە خبر ممنوع‌الکار کردن شماری از هنرمندان طی یادداشتی ضمن اعتراض بە این عمل نوشتە است: هنرمند بی اعتنا بە این شرایط جامعە، هنرمند نیست.

در این یادداشت کە امروز جمعە ٢٨ مرداد، از سوی پایگاە خبری تحلیلی سینماسینما منتشر شدە، آمدە است: هنرمند، مزدور و رعیت اربابانِ پادگانی نیست که سر به امربری خم کند.

رخشان بنی اعتماد در این یادداشت با اشارە بە ممنوع‌الکار شدن هنرمندان تاکید کردە است: ممنوع‌الکار کردن هنرمندان سینما و تئاتر، اعلام ‌شده و نشده، برای ارعاب همه‌ی اهالی فرهنگ و هنر است تا چشم بر اتفاقات پیرامون ببندند.

وی این اقدام را گروگان‌گیری دولتی خواندە و نوشتە است: گرو گرفتنِ حق مسلم کار و بیان، به ازای سکوت و انفعال در برابر فشار و تنگنا و رنجی که در این دوران بر مردمان تحمیل شده، رسم دولتمردی نیست!