ممانعت از ورود زنان بدون برقع بە بیمارستان بدخشان

زنانی کە بدون روبندە بە بیمارستان مراجعە کردەاند حق ورود بە بیمارستان را نداشتەاند. طالبان زنان را تهدید کردە کە اگر مورد آزار قرار گیرند بە شکایت آنها رسیدگی نخواهد شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن بە نقل از خبرگزاری زنان افغانستان، روز پنجشنبە ٢٧ مرداد (١٨ آگوست)، نیروهای طالبان مانع ورود زنان بدون برقع بە بیمارستان ملکی شهر فیض آباد بدخشان شدند.

براساس گزارش منتشر شدە علی‌رغم اینکە زنان مراجعە کنندە بە بیمارستان یا خود بیمار بودەاند و یا کودک بیمار خود را بە بیمارستان آوردە بودند اما نیروهای طالبان با سخنان رکیک و حاوی خشونت مانع ورود آنان بە بیمارستان شدەاند. لازم بە ذکر است این زنان چادر پوشیدە و حتی ماسک بر صورت خود داشتەاند اما بە آنها گفتە شدە باید روبندە عربی بپوشید یا حق ورود بە بیمارستان را نخواهید داشت.  

نە تنها بیماران و همراە آنها بلکە پزشکان نیز از ورود بە بیمارستان منع شدند و پزشکانی کە روبندە نداشتە حق ورود بە بیمارستان را نیافتەاند.

نوریە یکی از زنانی است کە فرزند بیمار خود را در حالی کە تب شدید داشتە بە بیمارستان آوردە بود، با وجود تمنا از نیروهای طالبان اما مانع ورود او بە بیمارستان شدەاند و از او خواستەاند با روبندە برگردد تا حق ورود داشتە باشد.  

ناجیە نیز دانشجوی مامایی است و در این مورد گفتە است با وجود اینکە آنها در بخش زنان هستند و مردان حق ورود بە این بخش را ندارند اما طالبان مانع ورود او بە بیمارستان شدەاند و حتی آنها را تهدید کردەاند کە اگر بدون روبند عربی وارد بە بیمارستان مراجعە کنند اگر مورد آزار قرار گیرند بە آنها ربطی نخواهد داست و دانشگاە را نیز پلمپ خواهند کرد.

بیشتر زنان تایید کردەاند کە از سوی طالبان تهدید شدەاند کە اگر بدون روبندە بە مراکز درمانی مراجعە کنند و مورد آزار قرار گیرند طالبان ملزم بە تامین امنیت آنها و رسیدگی بە شکایت‌هایشان نخواهد بود.