محکومیت آزیتا اسکندریون فعال حقوق زنان بە پرداخت جزای نقدی

براساس خبرهای منتشر شدە، آزیتا اسکندریون به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدە است.

مرکز خبر- طبق خبرهای منتشر شدە،  شعبه ۲دادگاه زنجان برای آزیتا اسکندریون، اهل زنجان و فعال حقوق زنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام» رای دادگاه قضایی صادر کرد.

حکم صادر شدە آزیتا اسکندریون کە در دادگاه زنجان به تحمل ۹۱روز حبس تعزیری درجه ۷ محکوم شده بود به پرداخت ۴۰میلیون ریال جزای نقدی تغییر کرد.

همچنین آزیتا اسکندریون پیشتر توسط بازپرس «حیدری پور» در شعبه دوم دادگاه زنجان تفهیم اتهام شده و سپس با قرار کفالت و تا پایان مراحل دادرسی به‌صورت موقت آزاد گردیده بود.