حملەی مسلحانە بە سفارت آذربایجان؛ ایران آن را «ناموسی» خواند!

در یک حملەی مسلحانە بە سفارت آذربایجان در تهران سە نفر کشتە و زخمی شدند. در حالی کە رسانەهای ایران مدعی شدند حملە ناموسی بودە، رسانەهای آذربایجان آن را تروریستی خواندند و مدعی شدند کە فرد مهاجم وابستە بە سپاە پاسداران است.

 

مرکز خبر- صبح امروز جمعە ٧ بهمن ١۴٠١، وزارت امور خارجەی جمهوری آذربایجان با انتشار اعلامیەای از حملەی مسلحانە بە سفارت کشورش در تهران خبر داد.

طبق اطلاعیەی منتشر شدە ساعت ٨ و نیم صبح امروز یک شخص مسلح بە کلاشینکوف بە سفارت حملە کردە کە در نتیجە مسئول امنیتی سفارت با هویت اورخان عسکروف کشتە و دو تن از محافظان زخمی شداەند.

در همین راستا الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در بیانیەای خواستار رسیدگی بە این اقدام تروریستی و مجازات تروریست شدە و گفتە است حملە بە نمایندگی‌های دیپلماتیک غیر قابل قبول است.

در حالیکە رسانەهای داخلی ایران علت حملە بە سفارت آذربایجان را ناموسی و شخصی اعلام کردە بودند، خبرگزاری ترند در گزارشی اطلاعات منتشر شدە از سوی رسانەهای وابستە بە ایران را دروغ خواند و ضمن افشای نام فرد مهاجم با هویت یاسین حسین‌زادە اعلام کرد این فرد شهروند ایرانی بودە و با نیروهای ویژەی ایران بە خصوص سپاە ارتباط دارد.

خبرگزاری ترند با اشارە بە اینکە پلیس برای ممانعت از ورود فرد مهاجم بە داخل سفارت هیچ عملی انجان ندادە گفتە است: هدف از نشر اطلاعات دروغین انحراف افکار عمومی از تروریست مربوط گرەهای ویژەی ایران و ایجاد افکار نادرست در جامعەی بین‌المللی و داخلی است.

واشنگتن پست نیز در خصوص حملە بە سفارت آذربایجان نوشتە است: ایران مدت‌‌هاست باکو را بە دامن‌زدن احساسات جدایی‌طلبانە متهم کردە است، روابط باکو و تهران تیرە بودە زیرا آذربایجان ترک زبان و یکی از متحدان نزدیک رقیب تاریخی ایران، ترکیە است.

 العربیە نیز در واکنش بە این حملە نوشتە است: تلویزیون دولتی ایران به نقل از رحیمی گفته است که فرد مسلح در جریان این حمله به همراه دو فرزندش وارد سفارت شده است. با این حال، فیلم‌های نظارتی از داخل سفارت که در آذربایجان منتشر شد که با جزئیات ویدئوی دیگر از عواقب بعدی مطابقت داشت و دارای مهر زمانی منطبق با بیانیه وزارت خارجه آذربایجان بود، نشان می‌داد که افراد مسلح به تنهایی از درهای سفارت عبور کردند.

رسانەهای ایران و وزارت خارجە مدعی شدن کە مهاجم با انگیزەی ناموسی و بە دلیل مراجعەی همسرش بە سفارت آذربایجان و عدم بازگشت او بە خانە و با هدف انتقام گیری این حملە را انجام دادە است، این ادعا در حالی مطرح می‌شود کە بهانەی ناموسی بە یکی از دلایل قتل و زن‌کشی در ایران تبدیل شدە است و افرادی کە با این ادعا اقدام بە قتل می‌کنند مجازات نمی‌شوند.