ضرب و شتم ٢ معلم زن توسط طالبان

نیروهای طالبان دو معلم زن را حین استقبال از سرپرست وزارت معارف طالبان در دارالمعلمین ولایت بامیان مورد ضرب و شتم قرار دادند.

مرکز خبر- بر اساس گزارش رسانه رخشانه، روز دوشنبه ١ خرداد ١۴٠٢، دو معلم زن حین استقبال از سرپرست وزارت معارف طالبان در مدرسه دارالمعلوم اتقاق ولایت بامیان توسط نیروهای طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در این گزارش هویت این دو معلم زهرا حیدری و شریفه رستمی عنوان شدە و در مقابل دیگر معلمان مرد و دانش‌آموزان مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند.

گفتنی‌ست بعد از تسخیر افغانستان توسط نیروهای طالبان، اعمال فشار بر شهروندان و بە خصوص زنان افزایش یافتە و گروە حاکم بر این کشور برای انزوای زنان و مقابلە با فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان هر برنامە و قانونی کە حذف زنان را بە دنبال داشتە باشد اجرا می‌کنند.