بازداشت پریسا محمدی ورزشکاراهل کرماشان

در ادامە بازداشت خودسرانە فعالان و شهروندان، پریسا محمدی ورزشکار اهل کرماشان نیز بازداشت شد.

مرکز خبر- در نخستین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و انقلاب زن زندگی آزادی و در ادامەی موج بازداشت‌های خودسرانە شهروندان در کوردستان، پریسا محمدی ورزشکار رشتەی کوهنوردی و اهل کرماشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق خبرهای منتشر شدە پریسا محمدی در خیابان سی متری کرماشان بازداشت شدە است.

تا این لحظە از دلایل بازداشت، وضعیت و مکان نگهداری پریسا محمدی خبری در دست نیست.