از بحران اقتصادی تا مهاجرت نیروی کار ماهر در ایران

در حالیکە بحران اقتصادی در ایران بیداد می‌کند، مهاجرت نخبگان و مدیران و نیروهای ماهر در ایران نیز بە بحرانی دیگر تبدیل و این کشور را با چالش مواجە کردە است.

مرکز خبر- در نتیجەی سیاست‌‌های غلط حکومت ایران کە بحران اقتصادی را در این کشور تشدید و جامعە را با فقر، بیکاری و فلاکت مواجە کردە است اکنون مهاجرت نیروهای ماهر کار نیز بە یکی از چالش‌ها تبدیل شدە است کە با تداوم آن ایران را بە سوی بحران نیروی کار سوق می‌دهد.

بە گفتەی مقصود فراستخواه جامعە‌شناس در گفت‌وگو با رسانەهای داخلی مبنی بر مهاجرت عموم مردم و حتی کسانی کە از نظر مالی در سطح پایینی قرار دارند، در مؤسسات زبان در سال‌های گذشته ۲ زبان تدریس می‌شد اما امروز تقاضا به حدی است کە ۱۰ زبان مختلف آموزش داده می‌شود.

مقصود فراستخواه، معتقد است سیستم‌های جمهوری اسلامی نسل‌های ایرانی شامل نخبگان، جوانان، زنان و مردان ایرانی را دفع می‌کنند. به گفته او دست کم تعداد ۵ میلیون ایرانی مهاجر، ۲ میلیون نخبه مهاجر و بالای ۱۰۰ هزار دانشجو مهاجر ایرانی وجود دارد.

همچنین دیگر رسانەهای ایران نیز بە مهاجرت اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه سلامت تا مدیر گروه اپیدمیولوژی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیران مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشارە کردەاند.

طبق بررسی‌های صورت گرفتە کە در رسانەهای داخلی منتشر شدە، بهمن ماە سال گذشتە رئیس پیشین دانشگاه تربیت مدرس گفته بود که در یک دانشکده دانشگاه تهران از ۷۰ استاد، حدود سی نفر مهاجرت کرده‌اند و دیگر اساتید هم درصدد مهاجرت می‌باشند.

این مهاجرت‌‌ها حتی در میان بازنشستگان نیز افزایش یافتە و گفتە شدە است رئیس پیشین کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو پیشین هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از ماه‌ها خانه‌نشینی مهاجرت کرده است.

در ادامە مهاجرت نیروی ماهر کار در ایران برخی از نمایندگان مجلس نیز واکنش نشان دادە و گفتەاند: وقتی می‌گویند ما همین هستیم که می‌بینید، نخواستید، پاسپورت بگیرید و بروید، این روش درست برخورد با سرمایه‌های انسانی و نخبگان یک کشور نیست.