اوگاندا قانون جدیدی علیە سرقت اعضای بدن تصویب کرد

اوگاندا قانون جدیدی برای مقابلە با قاچاق انسان تصویب کرد. براساس گزارش‌ها زنان قربانیان اصلی سرقت اعضای بدن از طریق جراحی‌های غیرضروری هستند.

مرکز خبر- یوئیری موسیوینی رئیس جمهور اوگاندا قانون جدیدی برای مقابلە با قاچاق اعضای بدن انسان تصویب کرد، براساس گزارش‌هایی کە توسط رسانەهای این کشور منتشر شدە است از طریق جراحی‌های غیر ضروری اعضای بدن زنان بە سرقت رفتە است.

زنانی کە در کشورهای خاورمیانەای برای کار در منازل استخدام شدەاند بیشتر با این پدیدە مواجە شدەاند و از طریق جراحی‌های غیرضروری کلیەهای آنها در باندهای قاچاق اعضای بدن انسان بە فروش رفتە است.

 جین آسینگ وزیر بهداشت این کشور در توییتی ضمن تشکر از رئیس جمهور کشور برای امضای قانون جدید اهدا و پیوند عضو برای سازماندهی بهتر منطقە نوشت: اکنون درهای بیشتری باز است تا اوگاندا مرحلەی جدیدی از پیوند اعضای بدن را آغاز کند.  

قانون اهدا و پیوند بهترین قانون از نوع خود در اوگاندا است هر نوع خرید و فروش با اعضای بدن را ممنوع کردە و افراد متخلف بە حبس ابد و پرداخت جریمەی سنگین محکوم می‌شوند.  

 پیشتر نیز کلیسای کاتولیک و نمایندگی سازمان ملل برای کنترل قاچاق مواد مخدر و جرایم، در مورد قاچاق اعضای بدن در این کشور هشدار دادە بودند.

سال ٢٠٢٢نیز مقامات این کشور تایید کردە بودند کە تقاضا برای پیوند اعضای بدن در این کشور افزایش یافتە است اما قانونی برای کنترل آن وجود ندارد.