اعلام همبستگی زنان تونس با قیام زنان ایران

فمینیست‌‌های تونس ضمن محکوم کردن قتل حکومتی ژینا امینی خواستار راەاندازی کمپین همبستگی در حمایت از زنان ایران و همەی زنان تحت ستم شدند.

زهورالشرقی

 

تونس- روز جمعە ٣٠ سپتامبر ٢٠٢٢،  فعالان زن و مدافعان حقوق بشر تونس با مشارکت انجمن‌‌های فمینیستی در مقابل فرهنگسرای ایرانیان، در تجمعی اعتراضی در خصوص قتل حکومتی ژینا امینی دختر کورد اهل سقز و قیام زنان ایران علیە سرکوب و نقض حقوق اولیە، همبستگی خود را با آنان اعلام کردند.

زنان تونس در این تجمع ضمن محکوم کردن بازداشت و سرکوب اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای نظامی، با سردادن شعارهایی از فمینیست‌‌های دیگر کشورها درخواست کردند  تا یک کمپین همبستگی جهانی در محکومیت وضعیت اخیر زنان در ایران راەاندازی کنند.

 

کوتاە کردن مو نماد قیام زنان شد

 نادیلا الزغامی رئیس انجمن زنان دمکرات در تونس کە در این تجمع موهای خود را کوتاە کرد بە خبرگزاری زن گفت: «شرکت من در تظاهرات بیانگر همبستگی با حقوق زنان در ایران است، ما بە شدت قیومیت زنان را رد می‌کنیم و برای حفظ موقعیت و منزلت زنان در جامعە مبارزە می‌کنیم.»

وی در ادامەی سخنانش گفت: «این موضع برای ابراز همبستگی با زنان ایرانی، یمنی، عربستانی، افغانستانی و پاکستانی و محکوم کردن اعمال هرگونە کنترل بر بدن زنان در چارچوب حقوق جهانی بودە و زنان تنها خود مالک بدنشان می‌باشند.»

وی با ابراز همبستگی گستردە و بی قید و شرط با زنان ایرانی در قیام علیە ظلم و ستم رژیم‌های ارتجاعی تأکید کرد «آزادی‌‌های فردی باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.»

همچنین تأکید کرد: «ما فمینستی‌‌ها علیە تمام ذهنیت‌‌های مردسالارانەی مرتجع و تفکرات ارتجاعی کە هنوز زنان را بە بدن، مو یا بخشی از بدنشان تقلیل می‌دهد اعلام همبستگی می‌کنیم.»