اخراج بیش از ٣ هزار پناهجوی افغان در ایران

بەگفتەی وزارت امور مهاجرین افغانستان، طی چند روز گذشتە بیش از سە هزار پناهجوی افغان از ایران اخراج شدەاند.

مرکز خبر- وزارت امور مهاجرین افغانستان در اطلاعیەای از اخراج شمار زیادی از افغان‌های ساکن ایران خبر داد و گفت؛ جمهوری اسلامی از طریق مرزهای اسلام قلعە و پل ابریشم بیش سە هزار پناهجوای افغان را اخراج کردە است.

طبق اطلاعیەی این وزارت‌خانە پناهجویان از طریق ولایت‌های هرات و نیمروز بە افغانستان بازگشتەاند.

گفتنی‌ست بە دلیل بحران اقتصادی در افغانستان، روی کار آمدن طالبان و اعمال محدودیت‌‌ها علیە زنان مهاجرت افغان‌ها بە کشورهای مجاور و اروپا افزایش یافتە است کە در این میان بیشتر مهاجرین در ترکیە، ایران و پاکستان سکنە گزیدند.

این در حالی است کە ترکیە و ایران علاوە بر اخراج اجباری پناهجویان افغانی آنان را نیز مورد خشونت، ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌دهند.