آغاز اعتصاب عمومی همزمان با تداوم قیام سراسری

در جریان قیام سراسری در ایران و روژهلات کوردستان و بە دنبال حملات موشکی سپاە پاسداران بە سکونتگاە خانوادەهای سیاسی روژهلات در اقلیم کوردستان، اعتصاب بازاریان و اصناف در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شدە است.

مرکز خبر- امروز شنبە ٩ مهر ١۴٠١، بعد از انتشار فراخوان احزاب و گروەهای سیاسی کوردستان مبنی بر محکومیت کشتار معترضین، حملات موشکی سپاە پاسداران بە کمپ خانوادەهای سیاسی در اقلیم کوردستان و کشتار بیش از ۵٠ تن از معترضین زاهدان در روز جمعە، اعتصاب بازاریان و اصناف در شهرهای کوردستان و ایران آغاز شدە است.

بر اساس تصاویر منتشر شدە در شبکەهای اجتماعی بازرایان و کسبە در شهرهای ایلام، مریوان، مهاباد، بوکان، بانە، سقز، دهگلان، سنە، دیواندرە، پاوە، نی، اورمیە،شنو، نقدە، جوانرود، روانسر، پیرانشار و سردشت با بستن مغازەهای خود کشتار معترضین، افراد مدنی در حملات موشکی سپاە و کشتار معترضین در زاهدان را محکوم کردند. گفتە شدە است همزمان با اعتصابات عمومی، اعتراضات خیابانی در شهرهای سنە، کرماشان، سقز ادامە دارد.

گزارش‌‌ها حاکی از آن است در شهرهای روژهلات کودرستان جو امنیتی شدید حاکم است، همچنین اینترنت قطع و دسترسی بە اپلیکیشن‌هایی از قبیل، واتساپ، اینستاگرام و وایبر امکان‌‌پذیر نبودە بر همین اسان اطلاع‌‌رسانی از اعتراضات با مشکل مواجە شدە است.

همچنین اعتصاب بازاریان، اصناف و دانشجویان در شهرهای ایران از جملە مشهد، زنجان، تهران، کرج، اصفهان، گوهردشت و ... کلید خوردە است و همزمان اعتراضات خیابانی نیز در زاهدان، قزوین، تهران، مشهد، کرج، زنجان و دیگر شهرهای ایران ادامە داشتە و معترضین تأکید می‌کنند تا سرنگونی نظام استبدادی جمهوری اسلامی از میدان مبارزە بیرون نخواهند رفت.