معرفی اثار هنری: تابلو «زیبایی شرقی»

لویس ریکاردو والروی، نقاش اسپانیایی (١٨۵١-١٨٩۶)، نقاشی‌های او به نقاشی‌های زنان، محیط‌های اساطیری و مناطق شرقی و فانتزی اختصاص داشته است. او از روغن روی بوم بسیار استفاده کرده است و بیشتر نقاشی‌های او در مجموعه‌های خصوصی در اروپا و آمریکا نگهداری می‌شد.

یکی از این تابلوها، «زیبایی شرقی» است که در سال ١٨٩۵ با رنگ روغن نقاشی کرده است، زنی جوان را بر روی فرشی که نقش‌های شرقی به زیبایی روی آن چیده شده است، نشان می‌دهد در حالی که در وسط اتاقی که دیوارهایش پر از کتیبه‌های عربی میراث باستانی است، ایستاده است.

این زن جوان یک لباس صورتی، یک تاج و یک چادر سفید شفاف به تن دارد که با دست راست خود آن را به سمت بالا نگه داشته است.

 این نقاشی نمای شرقی را نشان می‌دهد.