"زنان رهبر" برای افزایش مشارکت زنان در عرصەی اقتصادی تلاش می‌کنند

با هدف افزایش اعتماد بە نفس زنان برای مشارکت در عرصەی اقتصادی، مدیحە رسلان اکتبر گذشتە انجمن "زنان رهبر" را بنیاد نهاد، پیش از آن نیز انجمن "شورای رهبران زن لبنان" فعالیت خود را از سال ٢٠١٨ آغاز کردە بود.

 

کارولین بزی

بیروت- مدیحە رسلان، رئیس انجمن "رهبران زنان" بر لزوم اعتماد زنان بە توانایی خود برای ایجاد تغییر تاکید کرد و گفت زنان در لبنان اعتراض خود را بە تاخیر انداختند اما آنها سخت در تلاش‌اند تا مشارکت زنان را در عرصەی اقتصادی تقویت کنند. 

 

ایجاد انجمن "زنان پیشرو"  برای کسب شخصیت حقوقی و استقلال مالی

مدیحە رسلان در مورد اهداف، فعالیت‌ها و پروژەهای آتی انجمن با خبرگزاری زنان گفت‌وگو می‌کند و می‌گوید : ماە اکتبر گذشتە با حمایت فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع، انجمن خود را تحت عنوان "زنان پیشرو" بە ثبت رساندیم چرا کە می‌خواهیم اعتماد بە نفس آنان را تقویت کنیم و بدانند کە آنها نیز توانایی رهبری دارند. هنگامی کە زنی بە خود اعتماد دارد و با توانایی‌هایش خود را بە همە نشان دهد مطمئنا همە نیز بە او اعتماد خواهند داشت." وی هدف از ثبت این انجمن را کسب شخصیت حقوقی و استقلال مالی عنوان کرد.

مدیحە در ادامەی سخنان خود افزود، "هدف این انجمن ادغام زنان لبنانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بەویژە در نهادهای  اقتصادی، بهبود وضعیت وجهەی آنها، تشویق آنها برای ورود بە هیات مدیرەی موسسات و نهادهای اقتصادی، ورود بە بخش‌های دولتی و خصوصی و شنیدە شدن صدای آنها  و خواستەهای آنها است، ما زنان نیمی از جامعە و اقتصاد را تشکیل می‌دهیم و اگرچە در لبنان هستیم اما خواهان آنیم صدای خود را بە گوش همە برسانیم، با توجە بە تغییرات ایجاد شدە امیدوارم زنان بە حقوق خود برسند و بە جایگاهی دست یابند کە مستحق آن هستند."

برخلاف آنچە گفتە می‌شود مدیحە رسلان حضور زنان در اقتصاد و سیاست را تایید می‌کند و می‌گوید زنان از اقتصاد دور نیستند و در همەی بخش‌های تولیدی حضور دارند اما ضعف آنها در پست‌های مدیریتی و رهبری است، "بررسی‌های آماری نشان می‌دهد زنان در بخش‌هایی همانند کشاورزی، صنعت، بازرگانی و بانکداری و حتی در حوزەی گردشگری حضور پررنگی دارند و اخیرا نیز حضور آنها افزایش یافتە است." تلاش آنها برای برجستە کردن حضور زنان و ادغام آنها در مراکز تصمیم‌گیری است.

در مورد  فعالیت‌های انجمن نیز می‌گوید: انجمن از بدو تاسیس، کارگاەهای آموزشی بسیاری برگزار کردە است تا بدین گونە بە زنان نحوە‌ی ادارە‌ی امور و تهیەی بودجە در کشور را آموزش دهد. وی معتقد است "در این زمینە بە پیشرفت‌های محسوسی دست یافتەایم و با همە‌ی وزارتخانەها و ادارات شبکەسازی کردەایم و مشاهدات خود را ابلاغ کردەایم و با توجە بە بحران‌های موجود بە ویژە بحران دیپلماتیک اخیر با کشورهای حوزەی خلیج فارس کە بر صادرات لبنان تاثیر مستقیم گذاشتە و زنان نیز بخشی از آن محسوب می‌شوند، در  تصمیم‌گیری‌ای خاصی مشارکت خواهیم داشت."

وی امیدوار است در انتخابات مجلس آیندە شاهد تغییراتی باشند و زنان با اعتماد بە اینکە می‌توانند تغییر ایجاد کنند در انتخابات نامزد شوند و ادامە می‌دهد هنگامی کە انجمن را تاسیس کرد در برابر زنان کارآفرین احساس ضعف کردە است، " در لبنان کمتر از ۵ درصد شرکت‌ها متعلق بە زنان است کە عدد بسیار ناچیزی است و این همان چیزی است کە ما در انجمن بر روی آن کار می‌کنیم، ما بر تشویق زنان بە سرمایەگذرای‌ تمرکز کردەایم، آنها باید سرمایەگذاری کنند و شرکت‌های جدیدی ایجاد کنند."

 

انجمن زنان را با هم متحد می‌کند تا بە اهداف خود برسند

در مورد گروەهای مورد هدف انجمن توضیح می‌دهد، "اهداف سە دستە اصلی هستند، زنان کارآفرین، افرادی کە حرفەی آزاد دارند همانند وکلا، مهندسان و داروسازان و زنانی کە در مراکز اصلی نفوذ و نهادهای بزرگ کار می‌کنند." او ادامە می‌دهد " آنچە این سە گروە را متحد می‌کند نیاز آنها بە فرصت سرمایەگذرای جدید است، این سە گروە در ایجاد شرکت‌های جدید مشارکت دارند."

مدیحە بە اهمیت جوانان برای زنان سرمایەگذار اشارە کردە و معتقد است زنان سرمایەگذاران نسل جوان هستند چرا کە دارای بینش و تجربە هستند واز طریق تاسیس شرکت جوانان لبنانی را راهنمایی می‌کنند و برای آنان فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کنند.

وی در مورد پروژەی خود و ایجاد این ایدە می‌گوید: "خیلی وقت پیش ایدە‌ی پروژەی جازمین را داشتم و پس از آن در انجمن رهبران زنان احساس کردم زنان کارآفرین لبنان باید بستری داشتە باشند کە از طریق آن بتوانند بازاریابی کنند و محصولات خود را بە فروش برسانند، و بدین گونە بود کە جازمینە فروشگاە تک‌فروشی متولد شد." وی ادامە داد، "پس از انفجار بندر بیروت تعداد بسیاری از اعضای انجمن ما آسیب دیدند، اکثر آنها در زمینە‌ی خردەفروشی کار می‌کردند و دفاتر و مغازەهایشان بە شدت آسیب دید."

پس از این تجربەی تلخ اعضای انجمن تسلیم نشدند و این بار تصمیم گرفتند کار خود را بیشتر توصعە دهند تا بتوانند گروهی داستان موفقیتی جدید را بازنویسی کنند. آنها با ایجاد تغییراتی در پروژە زیرمجموعەی آن را افزایش دادە و حتی اکنون تلاش می‌کنند محصولات خود را بە خارج لبنان نیز صادر کنند.

وی با بیان اینکە تمام سرمایەگذران پروژەی آنها کە خردەفروشی است زن هستند می‌گوید: این نخستین پروژە در نوع خود در سطح جهان است و ما مفتخریم کە چنین پروژەهایی در لبنان بە وجود می‌آیند.

مدیحە از موفقیت پروژە با وجود همەی بحران‌هایی کە در لبنان وجود دارد خوشحال است و آن را پروژەای منحصر بە فرد می‌داند، "ما توجە هرکسی را بە خود جلب می‌کنیم، بوی گل‌های موجود در محل و موسیقی زندگی لبنانی را منعکس می‌کند، جازمین نە تنها زنان لبنان بلکە همەی زنان عرب و جهان را هدف قرار می‌دهد، هدف ما این است کە پلتفرمی همانند آمازون اما برای زنان ایجاد کنیم و امیدوارم همەی کارآفرینان و تولیدکنندگانی کە می‌خواهند محصولات خود را عرضە کنند بە ما  بپیوندند."

وی بە فعالیت‌های انجمن  و مشارکت در اکسپوی دبی در سال ٢٠٢٠ با شعار "من لبنانی عربم" پرداختە و می‌گوید: برای ما مهم است کە از طریق کارآفرینان زن اقتصاد لبنان را با اقتصاد جهان عرب مرتبط سازیم، می‌توانیم با هم فرصت‌های بزرگی ایجاد کنیم و پل‌های ارتباطی بزرگی بسازیم، مهم‌تر از همە این است کە زنان ذاتا مدافع صلح هستند و این همان چیزی است کە ما می‌خواهیم، زمان آن رسیدە بر صلح متمرکز شویم، تجارت خود را توسعە دهیم و فرصت ایجاد کنیم، ما در این کار موفق خواهیم شد."

در پایان از همە‌ی علاقەمندان می‌خواهد در کنفرانس ٢٧ ژانویە اکسپوی دبی غرفەی لبنان بە آنان بپیوندند و می‌افزاید " در این کنفرانس بر سە هدف اصلی از جملە گردشگری و مهمان‌نوازی تمرکز می‌کنیم، بە ویژە اخیرا خانەهای مسافر در لبنان افزایش یافتە و ما مشتاقیم این تجربە را با کشورهای دیگر بە اشتراک بگذاریم، این مهمان‌خانەها توسط زنان ادارە می‌شوند."