زنان افغانستان: قتل ژینا یکبار دیگر چهره واقعی آخوندها را بیشتر از پیش افشا ساخت

زنان فعال افغانستان با اشارە بە قتل ژینا امینی و تاکید بر اینکە این نخستین قتل دولت آخوندی نبودە و آخرین هم نخواهد بود، بر درد مشترک زنان ایران و افغانستان تاکید کردند و خواهان ادامەی مبارزات و حمایت زنان جهان شدند.

«زند باد زنان مبارز در سرتاسر جهان!»

بهاران لهیب

 

کابل- در روزهای گذشتە در ایران زن جوانی توسط نیروهای گشت ارشاد بە قتل رسید، این حادثە واکنش جهانی در پی داشت و زنان بسیاری از افغانستان نیز آن را محکوم کردند. خبرگزاری زن با دو تن از زنان فعال افغانستان مصاحبە کردە است و نظرات آنها را در مورد قتل ژینا امینی جویا شد.

 

«ژینا از طرف آخوندهای ایرانی محکمه صحرایی شد و به قتل رسید»

آزاده جویا یکی از زنان فعال مدنی در افغانستان است. وی در رابطه به قتل ژینا امینی اظهار همدردی و همصدایی نموده به خبرگزاری زن می‌گوید: «زنان ایران، زنان مترقی و پیشرفته هستند. ولی متاسفانه آخوندهای حاکم جامعه را به عقب می‌رانند. دست به خشونت و سرکوب می‌زنند. قتل ژینا یکبار دیگر چهره واقعی این آخوندها را بیشتر از پیش افشا ساخت. این اولین بار نیست که آنان مرتکب همچون جنایت شده اند. آخوندها زنان فعال و مبارزان ایرانی را همیشه سرکوب و زندانی نموده اند.»

وی در ادامە می‌گوید: من به عنوان زن افغان درد مردم ایران را درک می‌کنم چون از لحاظ فکری وعملکرد آخوندها را متفاوت با حاکمان کشور خود نمی‌بینم. بنا درد ما مشترک است، باید هم صدا و در کنار هم باشیم. من از جنبش‌‌های  سرتاسری امروز ایران حمایت می‌کنم و متاسف هستم که نتوانستم در کنار تان باشم.

آزادە با اشارە بە اینکە ژینا یکی از هزاران زنی است کە توسط آخوندها بە قتل رسیدە می‌گوید: از امروز به بعد می‌خواهم بیشتر از پیش چهره واقعی آخوندهای ضد زن ایرانی را در کنار طالبان افغان افشا نمایم تا توانسته باشم سهم کوچک ادا نمایم. ژینا مانند هزاران زن دیگر از طرف اخوندهای ایرانی محکمه صحرایی شد و به قتل رسید.

وی در پایان خطاب بە ایرانیان می‌گوید: بنا خواهران عزیز و همرزمان ایرانیم، فقط بار این مسئولیت بردوش ماست که صدا بلند کنیم و ادامه بدهیم. این راه را آگاهانه همه ما انتخاب کردیم، نگذاریم بیشتر از این قربانی بدهیم.

 

«این اولین قتل دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و آخرین هم نیست»

شمله سرابي یکی دیگر از فعالان زن در رابطه به قتل ژینا امینی می‌گوید: «با شنیدن قتل ژینا قلبم به درد آمد. چون می‌بینم که در طول دو ساعت دستگیر، شکنجه و به قتل رسید. نه تنها مردم ایران را که مردم افغانستان و جهان را تکان داد. ولی از طرف دیگر چهره‌ی واقعی دولت اخوندی ایران را یکبار دیگر به نمایش گذاشت.»

شملە سرابی با اشارە بە اینکە «این اولین قتل دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و آخرین هم نیست» بر لزوم همبستگی زنان در جهان تاکید می‌کند و می‌گوید: «بناء همبستگی زنان در سرتاسر جهان بسیار مهم است تا مبارزه مشترک داشته باشیم. دولت‌های مستبد مانند ایران و افغانستان در کنار سلب حقوق انسانی زنان به سادگی آنان را به قتل هم می‌رسانند. ما مردم افغانستان نیز مانند جمهوری اسلامی ایران دولتی را داریم  برگرده‌های مردم و زنان سوار هستند و اسلام سیاسی شان را عملی می‌کنند. اینان حق انسانی زنان را سلب می‌کنند و بناء ما هم خاموش نمی‌باشیم و از خواهران ایرانی که در هرجا باشیم حمایت و پشتبانی می‌کنیم.»

وی در پایان خطاب بە زنان ایران می‌گوید: «من به خواهران ایرانی خود می‌گویم ناامید نباید شویم، باید مبارزه کنیم که فردای بهتر داشته باشیم. تا فردای بسازیم بدون جمهوری اسلامی ایران و طالبان افغان. قتل ژینا لکه نتگ دیگری در دامن جمهوری اسلامی ایران است که پاک نمی‌شود.»

«زندباد زنانگی! زنده باد زن!»