تهدید فعالین سیاسی در اقلیم کوردستان؛ تلاش برای منزوی‌کردن آنان از سوی حکومت ایران

در پی خیزش انقلابی اخیر و تداوم سرکوب گستردەی آزادیخواهان، فشار بر فعالان سیاسی خارج از ایران و خانوادەهای آنان نیز توسط نیروهای اطلاعات و سپاە شدت گرفتە و هر روز شمار زیادی از آن با تماس‌ها و پیام‌های ناشناس تهدید می‌شوند.

مژدە کرماشانی   

مرکز خبر- همزمان با خیزش انقلابی اخیر کە با قتل حکومتی ژینا امینی از روژهلات کوردستان آغاز و در سراسر ایران گسترش یافت، حکومت ایران نیز برای بازدارندگی خلق‌ها از این قیام بازداشت، تهدید و اعدام را در پیش گرفت و در حال حاضر نیز تهدید فعالین سیاسی خارج از ایران و فشار بر خانوادەهای آنان را افزایش دادە است.

حکومت ایران همزمان با سرکوب فعالین در داخل مرتکب جنایت‌‌های فجیعی نیز در خارج از ایران می‌باشد از جملە قتل چندین نفر فعال سیاسی مخالف نظام ایران در کشورهای اروپایی. در حال حاضر نیز فعالین سیاسی، روزنامەنگاران و در واقع مخالفان این حکومت کە بە کشوورهای اروپایی پناهندە شدەاند با ربودە شدن و تهدید جانی مواجە هستند. در این میان  اقلیم کوردستان کە بە پناهندگان فعالین کورد تبدیل شدە است اما نە تنها امن نیست بلکە یکی از نقاط تحت نفوذ ایران است کە نیروهای اطلاعات ایران بە آن دسترسی داشتە و می‌تواند بە آسانی مخالفان خود را هدف قرار دهد. در این رابطە با چند تن از روزنامەنگاران و فعالین سیاسی مقیم باشور کوردستان کە توسط نیروهای اطلاعات تهدید شدەاند گفت‌و‌گویی انجام دادم.

 

«در صورت عدم همکاری با ما و تداوم فعالیت سیاسی علیە حکومت خواهرت را بازداشت می‌کنیم»

در ادامەی تهدید فعالین سیاسی یکی از آنان با هویت«ژ. ر» کە در هولیر ساکن است در مورد فشار نیروهای اطلاعات بر خانوادەاش می‌گوید: نیروهای اطلاعات چندین بار برادرانم را احضار کردە و آنها را تهدید کردەاند کە در صورت عدم همکاری من با اطلاعات آنان را بازداشت خواهند کرد. بعد از مدتی کە از همکاری من ناامید شدند پدر و خواهرانم را احضار و آنها را نیز تهدید کردند، حتی پدرم را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادە و گفتە بودند این بار دخترت را بازداشت و بە جایی منتقل می‌کنیم کە نتوانی از وی خبری بە دست آوری. وی می‌گوید تاکنون چندین بار من و خانوادەام را تهدید کردە کە از فعالیت‌های سیاسی علیە حکومت ایران خودداری کردە و با آنان همکاری کنم، آنها گفتە بودند از محل کار و مکان زندگیش مطلعیم و می‌توانیم هر بلایی بر سر آنان بیاوریم.

 

«تهدیدات تأثیری بر فعالیت ما نخواهد داشت و همچنان علیە حاکمیت ارتجاعی مبارزە خواهیم کرد»

شیوا (اسم مستعار) از فعالین سیاسی و روزنامەنگار کە چندین سال است در باشور کوردستان ساکن بودە در همین رابطە می‌گوید: بعد از شعلەورشدن خیزش انقلابی ژینا و فعالیت‌‌های ما در راستای تداوم انقلاب و حمایت از آن، خانوادەام بە ادارەی اطلاعات احضار شدە و پس از چندین ساعت بازجویی و درخواست از آنها برای فشار بر همکاری من با اطلاعات آنها را آزاد کردەاند.

وی می‌گوید پیشتر نیز چندی بار برادرانم بە ادارەی اطلاعات احضار شدە و بعد از بازجویی آزاد شدە بودند. این روزنامەنگار می‌گوید: تهدیدات حکومت ایران هیچگونە تأثیری بر فعالیت ما نخواهد داشت ما همچنان علیە حاکمیت ارتجاعی ایستادە و از خیزش انقلابی حمایت می‌کنیم.

 

«حکومت ایران از هر روشی برای سکوت فعالین سیاسی استفادە می‌کند»

یکی دیگر از فعالین سیاسی ساکن سلیمانی با هویت «ک.ا»کە چندین بار توسط نیروهای اطلاعات تهدید شدە است می‌گوید: من و خانوادەام با پیام‌های نیروهای اطلاعات تهدید شدەایم، برادرانم را چندین بار احضار کردە و آنها را تحت فشار قرار دادەاند. با آنکە فشار زیادی بر خانوادەام اعمال می‌شود و ایجاد ترس و رعب آنها را از لحاظ درونی تحت فشار قرار می‌دهد اما نمی‌توانم برای آزادی کە هدف ملت کورد و دیگر ملت‌‌های تحت ستم ایران است از مبارزە دست بردارم.

ک. ا می‌گوید: اکنون افراد خانوادە و دوستان نزدیک اگر بخواهند برای سفر، معالجە و یا کار بە اقلیم کوردستان بیایند باید قبل از آن بە ادارەی اطلاعات رجوع کردە و اجازە کسب کنند در غیر اینصورت حین برگشت برای آنان پروندە تشکیل می‌دهند.

این فعال سیاسی در ادامەی صحبت‌‌هایش بە برنامەهای ایران برای بە دام انداختن فعالین سیاسی اشارە کردە و گفت: نیروهای امنیتی وقتی از تهدید فعالین برای فعالیت‌هایشان ناامید شوند بە روشی دیگر با آنان مقابلە می‌کنند. آنها از افراد خانوادە، نزدیکان و دوستان برای پیشبرد اهدافشان استفادە می‌کنند و چون وضعیت اقتصادی مردم بحرانی و بیکاری و فقر بیداد می‌کند سعی می‌کنند با پیشنهاد پول‌‌ در قبال انجام کار آنها را وادار بە انجام کاری ناخواستە کنند و یا از طریق کسانی کە برای جاسوسی استخدام کردەاند بە بهانەی کار، سفر و ..  بە خانوادەهای فعالین سیاسی نفوذ کردە و بە هدف خود برسند.

تهدید فعالین سیاسی خارج از ایران بیش از ۴٣ سال است ادامە دارد اما با جنبش زنان آزادیخواه کوردستان، بلوچستان و دیگر ملیت‌‌های مستعمرەی ایران این تهدید‌ها بیشتر شدە و نە تنها خود فعالین بلکە خانوادەهای آنان نیز تحت فشار امنیتی قرار می‌گیرند. تماس‌‌های تلفنی نیروهای اطلاعات سپاە و تلفن‌های ناشناس برای وادار کردن فعالین سیاسی و روزنامەنگاران بە سکوت در مقابل جنایات آنها همچنان ادامە داشتە و شخصیت‌‌ها و مدافعان حکومت توتالیتر ایران نیز با اشکال گوناگون مخالفان نظام را تهدید و حکم مرگ آنان را صادر می‌کنند.